Verhogen en verlagen van het pensioen

De hoogte van uw pensioen staat niet vast, maar is afhankelijk van de financiële positie van PMA.

 De financiële situatie van PMA wordt beïnvloed door het volgende:

  • Mensen worden steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder.
  • De resultaten van beleggingen kunnen meevallen of tegenvallen.

PMA kon op 1 januari 2023 de pensioenen niet indexeren, dus niet laten meegroeien met de prijsstijgingen in Nederland. We zijn er in 2022 financieel wel iets beter voor komen te staan. Maar onze financiële buffers waren nog steeds te laag. Deze zijn wel aangegroeid, maar nog steeds niet genoeg volgens de huidige regelgeving. Daardoor kon PMA niet doen wat we graag willen: de pensioenen laten meegroeien met de prijsstijgingen in Nederland. Dat vinden we enorm spijtig. We snappen dat vooral de gepensioneerden meer dan ooit een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  

Verlagen van uw pensioen
PMA heeft de pensioenen nog nooit verlaagd. Het bestuur van het pensioenfonds doet er alles aan om te voorkomen dat de pensioenen in de toekomst moeten worden verlaagd. Een verlaging is echter niet uitgesloten. Het verlagen van de pensioenen is een uiterste maatregel: dit gebeurt pas als alle andere maatregelen al zijn genomen of niet (meer) bruikbaar zijn.

Verhogen van uw pensioen
Als de prijzen stijgen en uw pensioen niet, wordt uw pensioen minder waard. U kunt namelijk minder kopen met hetzelfde pensioen. PMA streeft ernaar om de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen elk jaar te verhogen. Het verhogen van pensioen heet indexatie of toeslagverlening.

Het bestuur van PMA bekijkt elk jaar of, en zo ja met hoeveel procent de pensioenen verhoogd kunnen worden. Vanaf 2020 nemen we daarbij de stijging van de prijzen als uitgangspunt. Tot 2020 was dit de stijging van de lonen in de Cao Apotheken. Voor het verhogen van de pensioenen is geen geld gereserveerd. Een verhoging betalen we uit behaalde beleggingsrendementen. Het verhogen van de pensioenen kan alleen als de financiële situatie van PMA goed genoeg is. Op dit moment is dat niet het geval. Om de financiële positie te verbeteren heeft het fonds een herstelplan opgesteld. Een belangrijke maatregel in het herstelplan is dat we de pensioenen niet verhogen tot er weer genoeg reserves zijn. 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de verplichtingen en de bezittingen van PMA. De verplichtingen geven aan hoeveel PMA nu en in de toekomst moet betalen aan pensioenen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden.