Privacyverklaring


Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). We leggen graag uit hoe we omgaan met privacy en persoonsgegevens.

PMA voert de pensioenregeling voor werknemers in apotheken uit. Deze regeling is afgesproken in de cao voor de apotheken. PMA biedt deze website voor mensen die een pensioen opbouwen, hebben opgebouwd of ontvangen van PMA. Daarnaast is de website bedoeld voor werkgevers die zijn aangesloten bij PMA en iedereen die meer over ons wil weten.

Het verwerken van persoonsgegevens


Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Bijvoorbeeld uw naam, of het IP-adres van uw computer. PMA kan u vragen om uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u iets invult op onze website. Ook krijgen we persoonsgegevens, bijvoorbeeld van het bevolkingsregister.

‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat we met de gegevens kunnen doen. Zo verzamelen en bewaren we gegevens van de mensen die deze site bezoeken. Ook als we gegevens gebruiken in een brief of een overzicht heet dat ‘verwerken’. Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens.

We verwerken gegevens voor de volgende doelen:
1. Uitvoeren van wetten en regels
2. Vaststellen van de hoogte en uitbetaling van het pensioen
3. Communicatie met de deelnemers en werkgevers
4. Berekenen, vastleggen en innen van premies
5. Behandelen van klachten
6. Voorkoming van fraude

Het bewaren van persoonsgegevens


Werkgevers
Wij bewaren uw gegevens als wij onderzoek doen naar de verplichting tot aansluiting en zolang u aangesloten bent bij PMA, tenzij wij verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.


Overige groepen (o.a. iedereen die pensioen opbouwt en heeft opgebouwd bij PMA)
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doelen 1 tot en met 6. Als de gegevens niet meer bewaard hoeven te worden voor één van de doelen verwijderen wij uw gegevens.

Bescherming persoonsgegevens


PMA vindt het erg belangrijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt goed beschermd worden. Wij hebben dan ook technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden zijn maatregelen tegen:
• (Cyber)criminaliteit
• Vernietiging van gegevens
• Onrechtmatige verwerking van gegevens en/of verlies van gegevens.

Deze maatregelen worden aangepast aan technologische ontwikkelingen, maar ook door periodieke evaluaties van deze maatregelen. Bij PMA hebben alle medewerkers en ingehuurde deskundigen een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Daarnaast hebben wij verwerkersovereenkomsten met alle partijen die ons ondersteunen in de verwerking van persoonsgegevens, waarbij de geheimhoudingsverklaring een onderdeel is.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens met derden

Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken of met hen uit te wisselen om de eerder genoemde doelen te kunnen realiseren. Wij stellen uw gegevens alleen ter beschikking als de derde partij voldoet aan onze voorwaarden en de uitwisseling in lijn is met de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Met in achtneming van het gestelde in het Privacybeleid van PMA en de wettelijke vereisten worden gegevens verstrekt aan derden, zoals bijvoorbeeld:
• Andere pensioenfondsen
• De gemeente (zodat wij bijvoorbeeld uw adresgegevens kunnen bijhouden en uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen kunnen uitkeren na uw overlijden)
• Banken
• Belastingdienst
• Toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
• de certificerend actuaris en accountant;
• Financieel, juridisch- en actuarieel adviseurs, die ons helpen bij het opstellen van de bijvoorbeeld de jaarstukken
• Sociale Verzekeringsbank
• Sociale diensten
• UWV (o.a. voor de verzekering van het arbeidsongeschiktheidspensioen)
• MijnOverheid, (wij werken met de Berichtenbox van de overheid)
• CBS
• Stichting Bedrijfsfonds Apotheken.

Dit zijn uw rechten als wij uw gegevens verwerken


a. Recht op informatie over de verwerking.
Wij informeren u over de verwerking van uw persoonsgegevens, zodra we uw gegevens gaan verwerken.
b. Recht op inzage.
U mag uw persoonsgegevens inzien. Dien hiervoor een verzoek in bij het pensioenfonds.
Wij informeren u binnen een maand over de gegevens die wij verwerken.
c. Recht op het verbeteren, aanvullen, beperken en verwijderen van uw gegevens.
Uw gegevens kunnen wij alleen aanpassen en verwijderen, zolang wij daarna nog kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Beperken houdt in dat u ons kunt vragen de verwerking stop te zetten. Wij berichten u binnen een maand na uw verzoek of wij aan uw verzoek (kunnen) voldoen.
d. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u vindt dat uw belang strijdig is met de doelen die wij nastreven, kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Wij berichten u binnen een maand na uw bezwaar of wij aan uw bezwaar gehoor (kunnen) geven.
e. Recht op overdragen van uw persoonsgegevens.
U kunt ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan schriftelijk contact met ons op: Postbus 97851, 2509 GH Den Haag. U kunt ook een e-mail sturen naar fg@pma-pensioenen.nl.

Klacht indienen


Denkt u dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de wet- en regelgeving? Neem dan contact met ons op en dien uw klacht altijd schriftelijk of per e-mail in. U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen


Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen. Indien u meer informatie wenst kunt u ook het Privacybeleid van PMA bij ons opvragen.

De privacyverklaring dateert van september 2023.