Veelgestelde vragen

Moet een werkgever een verwerkings-overeenkomst sluiten met PMA? 

Nee, dat is niet nodig.

Nee, dat hoeft niet. Op basis van de per 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming is het verplicht dat een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst afsluiten. De uitwisseling van persoonsgegevens tussen werkgever en PMA betreft echter een uitwisseling tussen twee verwerkingsverantwoordelijken. Daarom is er geen verwerkersovereenkomst nodig.

Ik heb geen personeel in dienst. Moet ik mij toch aansluiten bij PMA?

Ja, u dient zich toch aan te sluiten.

Ja, aanmelden bij PMA is verplicht voor alle openbare apotheken in Nederland. Elk jaar vragen wij werkgevers om akkoord te geven op de actuele stand van het werknemersbestand. In uw geval verklaart u jaarlijks dat u geen werknemers in dienst heeft.

Kan ik mij vrijwillig aansluiten bij PMA? 

Ja, in sommige gevallen is dat mogelijk.

De Pensioenwet biedt beperkte mogelijkheden om bedrijven op vrijwillige basis te laten deelnemen aan de pensioenregeling van PMA. Het kan bijvoorbeeld niet als u verplicht bent om deel te nemen aan een andere pensioenregeling. Verder geldt dat vrijwillige aansluiting alleen mogelijk is indien:

  • de loonontwikkeling van het bedrijf tenminste gelijk is aan die van de Cao Apotheken en het bedrijf deelneemt in de sociale fondsen van de bedrijfstak, of
  • er sprake is van een groepsverhouding tussen het bedrijf en een reeds verplicht aangesloten organisatie, of
  • er sprake is van voortzetting van de deelname die beëindigd is wegens het niet langer van toepassing zijn van de verplichtstelling.

Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact met ons opnemen.

Wie moet ik wel en wie niet aanmelden bij PMA? 

Dat hangt af van de situatie van de persoon die u wilt aanmelden.

Het is verplicht om iedereen die in een openbare apotheek werkzaam is, ongeacht leeftijd of functie, bij PMA aan te melden, met uitzondering van:

  1. kortdurende dienstverband: Als u met een werknemer overeenkomt dat het dienstverband twee maanden of korter zal duren, dan dient u dit kenbaar te maken aan PMA. Over deze periode van het dienstverband worden dan géén premies in rekening gebracht. Is de werknemer na twee maanden nog in dienst, dan bent u alsnog de premies over deze twee maanden verschuldigd.
  2. geen arbeidsovereenkomst: Uitzendkrachten en werknemers met een stageovereenkomst hoeven niet aangemeld te worden bij PMA. Het uitgangspunt is dat werknemers een arbeidsovereenkomst hebben.
  3. gediplomeerd apothekers: Zij vallen niet onder de regeling van PMA, maar onder een andere pensioenregeling, namelijk die van het beroepspensioenfonds Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA): www.spoa.nl.
  4. werknemers van 67 jaar of ouder.

Ook een werknemer die gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering moet dus worden aangemeld. De werknemer wordt dan geen deelnemer aan de pensioenregeling, maar is verplicht mee te doen aan een spaarregeling voor gemoedsbezwaarden.