Algemeen

Iedereen begint met het opbouwen van pensioen bij PMA vanaf een bepaalde leeftijd. Als u in de periode dat u in de apotheek werkte jonger was dan die startleeftijd, heeft u geen pensioen bij PMA.  Tot 1986 was de leeftijd waarop vrouwelijke werknemers pensioen gingen opbouwen 30 jaar. Van 1986 tot 2005 was die leeftijd voor iedereen 25 jaar. In 2005 is de startleeftijd verlaagd naar 20 jaar en per 1 januari 2024 is dat verlaagd naar 18 jaar.

Een andere mogelijke reden dat u geen overzichten krijgt, is dat u het pensioen heeft overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit heet ‘waardeoverdracht’.

Ook is mogelijk dat uw pensioen is afgekocht. Als dat zo is, heeft u een eenmalige uitkering van ons ontvangen. 

Tenslotte kan het zijn dat u wel in een apotheek heeft gewerkt, maar niet in een openbare apotheek. U werkte dan bijvoorbeeld in een ziekenhuisapotheek. In dat geval heeft u waarschijnlijk pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds, bijvoorbeeld bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) of ABP. 

In sommige cao’s is bepaald dat medewerkers die 45 jaar gewerkt hebben in de sector zorg en welzijn met pensioen mogen. Die regeling is geen onderdeel van de pensioenregeling van Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA). U kunt voor vragen terecht bij uw werkgever en/of uw vakbond. U kunt ook kijken op Mijn PMA wat er voor u mogelijk is op het gebied van eerder stoppen met werken. Vaak is er meer mogelijk dan men denkt!

Met MijnPMA heeft u toegang tot uw eigen pensioensituatie. U kunt inloggen met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD, of heeft u vragen over DigiD? Ga dan naar www.digid.nl.

Is het voor u niet mogelijk om DigiD aan te vragen? Ga dan naar het inlogscherm en maak eerst een account aan. Nadat u zich heeft geregistreerd kunt u inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

Keuzes

In principe niet. Pensioenaanspraken onder de afkoopgrens (ongeveer € 600 bruto per jaar) worden automatisch overgedragen naar uw (eventuele) nieuwe pensioenuitvoerder. Mocht dit niet binnen vijf jaar lukken of bereikt u de pensioendatum, dan kunnen uw pensioenaanspraken in de vorm van een afkoopbedrag aan u worden uitgekeerd.

Let op: Pensioenen van maximaal 2 euro bruto per jaar zijn vanaf 1 januari 2019 te vervallen. Dat is wettelijk zo bepaald.

Als u van baan verandert, heeft u het wettelijk recht om uw opgebouwde pensioen over te laten dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht heet dat. U vraagt het aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Of u uw pensioen wilt meenemen of niet, moet u zelf beslissen. Een voordeel van waardeoverdracht is dat het overzichtelijker is om uw pensioen op één plek te hebben staan. Maar waardeoverdracht kan ook financiële gevolgen hebben. Zo zou u kunnen kijken naar het indexatiebeleid en de financiële stabiliteit van uw oude en uw nieuwe pensioenuitvoerder. De kans op toekomstige indexatie kan van grote invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw pensioen.

Hoogte pensioen

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel. Het is de bedoeling dat dit stelsel ingaat op 1 januari 2026. Tot die tijd willen politiek en pensioenfondsen onnodige verlagingen voorkomen. Om die reden konden fondsen gebruik maken van versoepelingsregels. 

In oktober 2022 is onder druk van de Tweede Kamer besloten de nieuwe Pensioenwet met een half jaar uit te stellen tot 1 juli 2023. Daarop voelde de minister zich genoodzaakt de versoepeling van de financiële regels voor pensioenfondsen in te trekken. Als de minister daaraan vasthoudt geldt weer de grens van een dekkingsgraad van 104,5%. Komt PMA daar eind december 2022 onder, dan moeten we de pensioenen verlagen, tenzij de minister de versoepelingsregels weer toekent.

 

We moeten voldoen aan allerlei strikte regels om in hoge mate aannemelijk te maken dat wij u het beloofde pensioen straks uit kunnen betalen. Maar 100% zekerheid is er niet. Wij beleggen uw pensioengeld. Dat doen we omdat het de enige manier is waarop we uw geld voldoende kunnen laten aangroeien. Uw pensioen bestaat globaal voor maar eenderde deel uit ingelegde premie. De rest (tweederde dus) moet het pensioenfonds voor u verdienen met beleggen. Zonder voldoende rendement kan dat niet. Dan zou uw pensioen veel duurder zijn of veel lager uitvallen. Beleggen moet dus. Maar beleggen zonder risico bestaat niet, ook al doen we er alles aan om de risico’s te beperken. Vandaar dat uw pensioen niet voor 100% gegarandeerd is. Indexatie, het waardevast houden van het pensioen, is al helemaal niet gegarandeerd. We kunnen uw pensioen alleen indexeren als onze buffers hoog genoeg zijn. En ook daarvoor hebben we goede beleggingsrendementen nodig.

Bedragen op je overzicht als het mee of tegenzit

Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd. Als je nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen bij PMA, is dit het bedrag dat je vanaf je 67e bruto per jaar ontvangt, zolang je leeft.  

Bovenaan zie je drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop je lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat je blijft werken tot je 67e en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige regeling van PMA. Als je eerder stopt met werken, zal je pensioen lager zijn.

Het bedrag in het midden bovenaan is meestal (iets) lager dan het 'te bereiken pensioen' eerder op het overzicht. Dat komt doordat we bij de berekening van de bedragen als het mee- en tegenzit, rekening houden met inflatie. De bedragen laten zien hoeveel je er straks mee kunt kopen.  Bij het 'te bereiken pensioen' doen we dat niet.

Er zijn heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In de ene toekomst zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een andere toekomst zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde ‘toekomsten’. Wij hebben uitgerekend wat jouw pensioen is in deze toekomsten.

Het verwachte eindresultaat zie je in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar je op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat jouw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat jouw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

Bij de rechter pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomsten) dat je uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

Bij de linker pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomsten’) dat je uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Bedenk dat we bij de berekening van de bedragen rekening houden met inflatie. De bedragen laten zien hoeveel je er straks mee kunt kopen.

Als het economisch gezien erg tegenzit, heeft dit grote gevolgen voor de financiële gezondheid van PMA. Als een fonds niet genoeg geld heeft om de opgebouwde pensioenen uit te kunnen keren, moet het op een bepaald moment de pensioenen verlagen. Het bedrag als het tegenzit is je pensioen als PMA de pensioenen één of meerdere keren heeft moeten verlagen. Ook is er rekening gehouden met het stijgen van de prijzen. Met hetzelfde pensioen kun je in de toekomst minder kopen. Dat laten we zien in het bedrag. Je kunt met het bedrag voorstellen hoeveel je ermee kunt kopen. Als het meezit, gebruiken we het geld om het huidige tekort aan te vullen en eventueel een reserve op te bouwen. Pas als er een flinke reserve is, kunnen we de pensioenen verhogen.

  • De rente

Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we je pensioen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aan houden. De kans dat we je pensioen kunnen verhogen wordt dan kleiner.

  • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.

Wij beleggen de premie voor jouw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen bijvoorbeeld een deel in aandelen en we sparen een deel. We kunnen er niet voor kiezen om alleen maar te sparen, omdat sparen niet genoeg rendement oplevert om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren. Door te beleggen, zorgen we ervoor dat iedereen een stuk meer dan zijn inleg terug krijgt. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen. In het laatste geval kan het zijn dat we de pensioenen moeten verlagen.

  • De prijzen kunnen hard gaan stijgen of misschien juist gaan dalen.

Als de prijzen stijgen, wordt jouw pensioen minder waard. Je kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat je later kunt kopen met jouw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting. Je ziet dus niet het bedrag dat je straks naar verwachting ontvangt, maar een gecorrigeerd bedrag. Als de verwachting is dat de prijzen gaan stijgen, is het bedrag naar beneden bijgesteld.

Veranderingen in jouw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor jouw pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. Bij de berekening van de bedragen op je pensioenoverzicht als het mee- of tegenzit hebben we geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in jouw privé- of werksituatie.

Economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen. Daardoor daalt de koopkracht van je pensioen. Soms kunnen we dat opvangen door je pensioen te verhogen. Als het bedrag bovenaan lager is, lukt dat niet (helemaal). Je krijgt dus niet minder, maar je kunt minder kopen met hetzelfde pensioen. De overheid heeft ervoor gekozen om de gevolgen van inflatie op deze manier te laten zien. Onderaan zie je het bedrag dat je nu zou kunnen besteden (‘dit is er nu’). Je kunt je met het bedrag bovenaan voorstellen hoeveel je op je 67e met je pensioen kunt kopen (‘dit is er straks’). 

Contact

We raden u aan eerst contact op te nemen met PMA en aan te geven waarover u niet tevreden bent. Vaak komen we er samen uit. U kunt bellen of het formulier op de contactpagina invullen. Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Dan kunt u een officiële klacht indienen. U leest in het klachtenreglement welke stappen u dan doorloopt.

Als u verhuist hoeft u dat niet in alle gevallen aan ons door te geven:

  • Niet nodig: als u binnen Nederland verhuist. PMA krijgt hier automatisch bericht van omdat we zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen. U hoeft in dat geval zelf dus niets aan ons door te geven.
  • Wel nodig: als u in het buitenland gaat wonen of in het buitenland van adres verandert. U kunt uw adreswijziging in dat geval schriftelijk (via post of e-mail) aan ons doorgeven.
  • Postadres: Uiteraard moet u het ook aan ons doorgeven indien u uw post niet naar uw woonadres, maar naar een postadres wilt laten sturen. Als u uw post niet meer op uw postadres wilt ontvangen, willen we dat ook graag weten. Het postadres vervalt niet automatisch als uw woonadres wijzigt.

Ook als u ongehuwd samenwoont, kan uw partner in aanmerking komen voor een partnerpensioen van PMA als u komt te overlijden. U moet daarvoor wel aan enkele voorwaarden voldoen en u moet uw partner aanmelden bij PMA. Wat veel mensen niet weten: als u als samenwonenden uit elkaar gaat, moet u dat ook weer melden bij PMA. Als u getrouwd bent of geregistreerd partners bent, hoeft u dat niet door te geven omdat we het dan doorkrijgen via de Basisregistratie Personen (behalve als u in het buitenland woont). U kunt uw partner aanmelden via het aanmeldingsformulier