Organisatie

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken is opgericht in 1957. Op dit moment bouwen ongeveer 25.000 mensen pensioen op bij PMA. Zij werken bij ongeveer 1950 apotheken die zijn aangesloten bij PMA.  Daarnaast ontvangen bijna 9.000 mensen een pensioen van PMA. Dit kunnen oud-medewerkers zijn, maar ook nabestaanden. 

Het doel van PMA is kwalitatief goede pensioenproducten en andere financiële diensten te leveren aan de aangesloten werkgevers en hun werknemers. Dit alles tegen een gunstig tarief en een stabiel premieniveau. PMA is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de collectieve pensioenregeling. Hierop wordt door diverse partijen toezicht gehouden.

Het bestuur

PMA wordt bestuurd door negen bestuursleden. In het bestuur zitten vier vertegenwoordigers van werkgeverszijde, die door werkgeversorganisaties worden voorgedragen. Er zijn vier leden van werknemerszijde, waarvan er twee voorgedragen worden door FNV en één door CNV Connectief. Er is één bestuurslid dat de pensioengerechtigden in het bestuur vertegenwoordigt en dit bestuurslid is door pensioengerechtigden gekozen door middel van verkiezingen. Daarnaast is er een onafhankelijk deskundige benoemd als bestuurslid. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur houdt zich bezig met zaken als het premie-, beleggings- en toeslagbeleid. De inhoud van de pensioenregeling is niet primair een verantwoordelijkheid van het PMA-bestuur; die komt namelijk tot stand door afspraken tussen de cao-partijen in de apotheekbranche.

Remco Velasquez
Voorzitter

Voorgedragen door de Vereniging Zelfstandige Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
"Mijn drijfveren zijn om de betrouwbaarheid van het fonds en de geloofwaardigheid van de pensioenregeling te versterken. Intensief contact met sociale partners, maar ook met individuele deelnemers en gepensioneerden, moet hieraan bijdragen."

Iris Blankers
Secretaris

Voorgedragen door CNV Connectief
"U werkt meer dan een dag per week (bij een fulltime contract) voor uw pensioen. Als bestuur moeten wij zorgvuldig omgaan met uw geld. We staan voor veel keuzes: hoeveel beleggingsrisico nemen we, wilt u dat wij uw geld duurzaam beleggen, etc. Ik vind het belangrijk dat we al deze keuzes weloverwogen maken. Daar hoort bij dat we de keuzes kunnen uitleggen."

Fons Bakker

Voorgedragen door de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
"Als apotheker wil je dat voor je medewerkers na hun drukke en verantwoordelijke werkperiode een adequaat pensioen beschikbaar is. Daartoe moet de apotheek als organisatie vitaal en aantrekkelijk blijven en er dus ook oog zijn voor de werkgeversbelangen. Dit vergt zorgvuldige afwegingen binnen het fondsbestuur. Ik ben er trots op dat ik daar mijn steentje aan mag bijdragen."

Joris van BastenBatenburg

Voorgedragen door FNV
"Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarom vind ik het noodzakelijk dat we zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen tegen aanvaardbare risico's en kosten. En bovendien op een voor iedereen begrijpelijke manier. Zodat alle deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers een gerechtvaardigd vertrouwen in hun pensioenfonds kunnen hebben."

Janneke Karman

Bestuurslid namens pensioengerechtigden
"Na 45 jaar werken als apothekersassistente mag ik sinds 2 jaar genieten van mijn pensioen. Wat waardevol! Daar hebben we allemaal recht op. Maar het is geen zekerheid: de wereld verandert en ook het pensioenstelsel gaat op de schop. Voor ons recht op een onbezorgd pensioen moeten we blijven vechten. Ik heb mijn hele werkzame leven als assistente gewerkt en weet wat collega's bezighoudt. Als voorzitter van de OR heb ik me meerdere termijnen ingezet voor hun belangen. Nu ik gepensioneerd ben blijf ik knokken voor de belangen van de medewerkers van apotheken in het pensioenfonds. Daar zet ik mij ten volle voor in."

Shantinella Mariano

Voorgedragen door FNV
"De pensioenwereld verandert constant en pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Daarom is het van belang dat jong en oud inzicht én overzicht heeft als het over pensioen gaat. Er komt van alles bij kijken, waaronder communicatie over de regeling. Met mijn bijdrage in het bestuur wil ik het pensioenbewustzijn van de deelnemers bevorderen en bijdragen aan een goed pensioen."

Ton Teitsma

Voorgedragen door de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
"Het opbouwen van een goed pensioen is voor iedereen (jong en oud!) erg belangrijk. Ook moeten we ervoor zorgen dat iedereen inzicht heeft in zijn situatie. We leggen de lat hoog. Ik werk met veel plezier mee aan het bereiken van deze doelen en lever graag een pro-actieve bijdrage."

Sjoerd Veenstra

Voorgedragen door de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
"Voor onze branche is het belangrijk dat apotheekmedewerkers een passend pensioen wordt geboden. Als bestuurder wil ik mij namens de werkgever inzetten om die arbeidsvoorwaarde zo goed mogelijk in te vullen. Mijn doel is de hoog gespannen verwachtingen van deelnemers ten aanzien van 'hun PMA' waar te maken!"

Marcel de Wit

Onafhankelijk bestuurslid
"Binnen een continu veranderende pensioenwereld lever ik graag mijn bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van PMA. Daarbij richt ik mij in het bijzonder op het risicobeheer en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel waarbij ik de verschillende belangen goed voor ogen houd."

Toezicht en verantwoording

Er zijn meerdere partijen die toezicht houden op de gang van zaken bij PMA. ‘Intern' is er het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht, en wordt toezicht uitgeoefend door de accountant en actuaris. Maar ook extern, vanuit de overheid, wordt er scherp naar pensioenfondsen gekeken.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds, en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van toezicht legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht enkele goedkeuringsrechten (zoals goedkeuring van het jaarverslag, het beloningsbeleid en een besluit tot liquidatie van het fonds).

 

Inge Nijhuis
Voorzitter

"Vanuit mijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht wil ik mij inzetten voor een goed pensioen tegen zo laag mogelijke kosten voor alle deelnemers van PMA."

Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden: vijf leden namens de werknemers, twee leden namens de werkgevers en één lid namens de pensioengerechtigden. Het Verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks haar oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de door het bestuur gemaakte beleidskeuzes.

Accountant en Actuaris
De financiële huishouding van PMA wordt gecontroleerd door een externe accountant en actuaris.

 

Extern toezicht: de overheid

Alle pensioenfondsen in Nederland moeten zich houden aan de regels die geformuleerd zijn in de Pensioenwet. Hierop wordt toezicht gehouden door de Autoriteit Financiële Markten en door De Nederlandsche Bank. Deze laatste instantie controleert of de beleggingen verantwoord geschieden en of het algehele financiële beheer van het pensioenfonds deugdelijk is. Kortom, De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat de belangen van de deelnemers en gewezen deelnemers in het pensioenfonds gewaarborgd zijn.
 
Jaarverslag
Ieder jaar legt het bestuur van PMA verantwoording af over het gevoerde beleid en over de financiële resultaten in het jaarverslag. De belangrijkste feiten en cijfers daaruit kunt u jaarlijks lezen in ons blad Apotheek & Pensioen. Bij downloads kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren downloaden.

 

Bestuur 

Bestuur
Dhr. R.A. Velasquez (voorzitter)
Dhr. drs. A.J.M. Bakker
Dhr. J.H.M. van Basten Batenburg
Mw. I.J. Blankers MSc (secretaris)
Mw. J. Karman-Oude Kotte 
Mw. S.A. Mariano BSc CPE
Dhr. T. Teitsma RA
Dhr. ing. S. Veenstra
Dhr. drs. M.G.A.B. de Wit AAG

Toezicht en verantwoording

Raad van toezicht
Mw. I. Nijhuis (voorzitter)
Dhr. E. de Jong
Dhr. A. Laning RA RC

Verantwoordingsorgaan
Dhr. B. Bakkers (voorzitter)
Dhr. G. Boonstra
Mw. E. van der Graaf
Dhr. J. Huizinga
Mw. D. Nauta
Dhr. K. Piket
Mw. S. Terlouw (secretaris)

Commissies en uitvoeringsorganisaties

Risico Commissie
Dhr. J.H.M. van Basten Batenburg
Dhr. R. den Hollander MScBA BCom CCO RA (sleutelfunctiehouder risicobeheer)
Dhr. T. Teitsma RA (voorzitter)
Dhr. drs. M.G.A.B. de Wit AAG

Beleggings Advies Commissie
Dhr. drs. A.J.M. Bakker
Mw. I.J. Blankers MSc
Dhr. drs. B.P.H. Puijn RBA (voorzitter)
Dhr. R.A. Velasquez

Pensioen- en Communicatiecommissie
Dhr. J.H.M. van Basten Batenburg
Mw. J. Karman - Oude Kotte 
Mw. S.A. Mariano BSc CPE
Dhr. ing. S. Veenstra (voorzitter)

Regie en Coördinatie Overleg
Mw. I.J. Blankers MSc
Dhr. drs. ing. J. van der Tas (directeur PMA)
Dhr. R.A. Velasquez (voorzitter)

Audit Commissie
Dhr. E. Mulder (sleutelfunctiehouder internal audit)
Dhr. T. Teitsma RA
Dhr. ing. S. Veenstra
Dhr. R.A. Velasquez (voorzitter)

Compliance Commissie
Dhr. R. den Hollander MScBA BCom CCO (sleutelfunctiehouder risicobeheer)
Dhr. T. Teitsma RA (voorzitter)
Dhr. ing. S. Veenstra
Dhr. R.A. Velasquez 

Sleutelfunctiehouders
Dhr. E. Mulder (sleutelfunctiehouder internal audit)
Dhr. R. den Hollander MScBA BCom CCO (sleutelfunctiehouder risicobeheer)
Dhr. H. Stofbergen (sleutelfunctiehouder actuarieel)

Compliance officer
HVG Law

Accountant
PricewaterhouseCoopers te Rotterdam

Adviserend en uitvoerend actuaris
Sprenkels te Amsterdam

Certificerend actuaris
Willis Towers Watson te Rotterdam

Functionaris gegevensbescherming
Mw. mr. H. van Weele