Het pensioenfonds bestaat sinds 1957 en heeft op dit moment circa 27.000 actieve deelnemers die werkzaam zijn bij ongeveer 2.000 apotheken en vrijwillig aangesloten organisaties. Er zijn ruim 7.000 gepensioneerden of nabestaanden die van PMA een uitkering ontvangen.

PMA heeft zich tot doel gesteld om kwalitatief goede pensioenproducten en andere financiële diensten te leveren ten behoeve van de aangesloten werkgevers en diens werknemers. Dit alles tegen een gunstig tarief en een stabiel premieniveau.

PMA is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de collectieve pensioenregeling. Hierop wordt diverse partijen toezicht gehouden.

Bestuur

PMA wordt bestuurd door negen bestuursleden. In het bestuur zitten vier vertegenwoordigers van werkgeverszijde, die door werkgeversorganisaties worden voorgedragen. Er zijn drie leden van werknemerszijde, waarvan er twee voorgedragen worden door FNV en één door CNV Connectief. Er is één bestuurslid dat de pensioengerechtigden in het bestuur vertegenwoordigt. Dit bestuurslid wordt door de pensioengerechtigden gekozen door middel van verkiezingen. Daarnaast is er een onafhankelijk deskundige benoemd als bestuurslid. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur houdt zich bezig met zaken als het premie-, beleggings- en toeslagbeleid. De inhoud van de pensioenregeling is niet primair een verantwoordelijkheid van het PMA-bestuur; die komt namelijk tot stand door afspraken tussen de cao-partijen in de apotheekbranche.

Bestuur
 
Remco Velasquez
Voorzitter
Voorgedragen door de Vereniging Zelfstandige Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
"Mijn drijfveren zijn om de betrouwbaarheid van het fonds en de geloofwaardigheid van de pensioenregeling te versterken. Intensief contact met sociale partners, maar ook met individuele deelnemers en gepensioneerden, moet hieraan bijdragen."
Iris Blankers
secretaris
Voorgedragen door CNV Connectief
"U werkt meer dan een dag per week (bij een fulltime contract) voor uw pensioen. Als bestuur moeten wij zorgvuldig omgaan met uw geld. We staan voor veel keuzes: hoeveel beleggingsrisico nemen we, wilt u dat wij uw geld duurzaam beleggen, etc. Ik vind het belangrijk dat we al deze keuzes weloverwogen maken. Daar hoort bij dat we de keuzes kunnen uitleggen."
Huub Overgaag
Lid namens de gepensioneerden
"Ik vind een goede belangenafweging tussen de deelnemers, gepensioneerden en werkgevers belangrijk en van daaruit helder en begrijpelijk communiceren naar alle betrokkenen. Ik hoop dat de betrokkenheid van deze groepen met PMA en de pensioenen hiermee vergroot wordt."
Ton Teitsma
Voorgedragen door de Vereniging Zelfstandige Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
"Het opbouwen van een goed pensioen is voor iedereen (jong en oud!) erg belangrijk. Ook moeten we ervoor zorgen dat iedereen inzicht heeft in zijn situatie. We leggen de lat hoog. Ik werk met veel plezier mee aan het bereiken van deze doelen en lever graag een pro-actieve bijdrage."
Joris van BastenBatenburg
Voorgedragen door FNV
"Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarom vind ik het noodzakelijk dat we zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen tegen aanvaardbare risico's en kosten. En bovendien op een voor iedereen begrijpelijke manier. Zodat alle deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers een gerechtvaardigd vertrouwen in hun pensioenfonds kunnen hebben."
Fons Bakker
Voorgedragen door de Vereniging Zelfstandige Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
Als apotheker wil je dat voor je medewerkers na hun drukke en verantwoordelijke werkperiode een adequaat pensioen beschikbaar is. Daartoe moet de apotheek als organisatie vitaal en aantrekkelijk blijven en er dus ook oog zijn voor de werkgeversbelangen. Dit vergt zorgvuldige afwegingen binnen het fondsbestuur. Ik ben er trots op dat ik daar mijn steentje aan mag bijdragen.
Sjoerd Veenstra
Voorgedragen door de Vereniging Zelfstandige Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
Voor onze branche is het belangrijk dat apotheekmedewerkers een passend pensioen wordt geboden. Als bestuurder wil ik mij namens de werkgever inzetten om die arbeidsvoorwaarde zo goed mogelijk in te vullen. Mijn doel is de hoog gespannen verwachtingen van deelnemers ten aanzien van 'hun PMA' waar te maken!
Marcel de Wit
Onafhankelijk bestuurslid
"Binnen een continu veranderende pensioenwereld lever ik graag mijn bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van PMA. Daarbij richt ik mij in het bijzonder op het risicobeheer en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel waarbij ik de verschillende belangen goed voor ogen houd."
Vacature
Er staat momenteel een vacature open.
 

Toezicht

Er zijn nogal wat partijen die toezicht houden op de gang van zaken bij PMA. ‘Intern' is er het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht, en wordt toezicht uitgeoefend door de accountant en actuaris. Maar ook extern, vanuit de overheid, wordt er scherp naar pensioenfondsen gekeken.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds, en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van toezicht legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht enkele goedkeuringsrechten (zoals goedkeuring van het jaarverslag, het beloningsbeleid en een besluit tot liquidatie van het fonds).
 
Inge Nijhuis
"Vanuit mijn rol als lid van de raad van toezicht wil ik mij inzetten voor een goed pensioen tegen zo laag mogelijke kosten voor alle deelnemers van PMA."
Jos Berkemeijer
"PMA ziet als middelgroot pensioenfonds een uitdagende tijd tegemoet waar verlaging van de pensioenen dreigt, een nieuw pensioenstelsel wordt geĆÆntroduceerd en er weer ruimte voor indexatie moet gaan ontstaan. Ik ondersteun graag het bestuur met advies en feedback op het gebied van risicomanagement en een evenwichtige belangenafweging. Goede samenwerking en communicatie tussen bestuur en de raad van toezicht is daarbij van groot belang, net als optimale communicatie met de deelnemers."
 
Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden: vijf leden namens de werknemers, twee leden namens de werkgevers en één lid namens de pensioengerechtigden. Het Verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks haar oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de door het bestuur gemaakte beleidskeuzes.
 
Bart Bakkers
Voorzitter
Voorgedragen door de Vereniging Zelfstandige Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
Bea van der Linden
plvv Voorzitter / plvv Secretaris
Lid namens de gepensioneerden
"Ik zit namens de gepensioneerden in het VO van pensioenfonds PMA. Het is nog maar sinds kort dat gepensioneerden vertegenwoordigers kunnen afvaardigen naar het Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan. Ik heb me via de vakbond jarenlang ingezet voor de belangen van werkenden maar nu ik gepensioneerd ben vind ik het zeker zo belangrijk om de gepensioneerden een stem te geven in een organisatie waar toch een deel van hun inkomen vandaan komt."
Sonja Terlouw
Secretaris
Voorgedragen door FNV
Door kritisch te kijken en vragen te stellen wil ik met zijn allen (bestuur, Rvt en VO) een zo goed mogelijk pensioen bereiken voor de werkenden, gepensioneerden, slapers en nabestaanden. Verder vind ik het ook belangrijk om vooral de jonge deelnemer te motiveren zich meer in pensioen te verdiepen, tenslotte is pensioen uitgesteld salaris.
Els van der Graaf
Voorgedragen door CNV Connectief
Jacqueline Beemsterboer-Tol
Voorgedragen door FNV
"Ik wil er graag zorg voor dragen dat het pensioengeld goed wordt beheerd, zodat aan iedereen die recht heeft op een pensioen van PMA een goed pensioen betaald kan worden."
Kees Piket
Voorgedragen door CNV Connectief
"Het verantwoordingsorgaan controleert de manier waarop PMA bestuurd wordt. Ik vind het belangrijk dat er transparantie is en een duidelijk beleid. Wij volgen het bestuur met een kritische blik."
Garmt Boonstra
Voorgedragen door de Vereniging Zelfstandige Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
"Als u met pensioen gaat, wilt u geen financiƫle zorgen hebben. Daarom is het belangrijk dat PMA uw inleg goed beheert. Als verantwoordingsorgaan controleren wij dat het fonds uw geld op de juiste wijze beheert. Het doel is dat u kunt genieten van uw pensioen."
Jur Huizinga
Voorgedragen namens FNV Zorg en Welzijn. 'Als lid van het verantwoordingsorgaan controleer en adviseer je het bestuur. Uiteindelijk doel is een gezond pensioenfonds zodat iedereen (hopelijk) kan genieten van een goed pensioen met voldoende inkomsten. Pensioen is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden'.
 
Accountant en Actuaris
De financiële huishouding van PMA wordt gecontroleerd door een externe accountant en actuaris.
 
Externe toezicht: de overheid
Alle pensioenfondsen in Nederland moeten zich houden aan de regels die geformuleerd zijn in de Pensioenwet. Hierop wordt toezicht gehouden door de Autoriteit Financiële Markten en door De Nederlandsche Bank. Deze laatste instantie controleert of de beleggingen verantwoord geschieden en of het algehele financiële beheer van het pensioenfonds deugdelijk is. Kortom, De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat de belangen van de deelnemers en gewezen deelnemers in het pensioenfonds gewaarborgd zijn.
 
Jaarverslag
Ieder jaar legt het bestuur van PMA verantwoording af over het gevoerde beleid en over de financiële resultaten in het jaarverslag. De belangrijkste feiten en cijfers daaruit kunt u jaarlijks lezen in ons blad Apotheek & Pensioen. Bij downloads kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren downloaden.
 

Commissies & uitvoeringsorganisaties

Risico Commissie
Dhr. J.H.M. van Basten Batenburg
Dhr. R. Sijsenaar RA (sleutelfunctiehouder risicobeheer)
Dhr. T. Teitsma RA (voorzitter)
Dhr. drs. M.G.A.B. de Wit AAG

Beleggings Advies Commissie
Dhr. drs. A.J.M. Bakker
Mw. I.J. Blankers MSc
Dhr. P. Mannaert RC (voorzitter)
Dhr. drs. P. Roelandt
Dhr. R.A. Velasquez

Pensioen- en Communicatiecommissie
Dhr. J.H.M. van Basten Batenburg
Dhr. mr. H.C.J. Overgaag (voorzitter)
Dhr. ing. S. Veenstra

Regie en Coördinatie Overleg
Mw. I.J. Blankers MSc
Dhr. R.A. Velasquez (voorzitter)
Dhr. drs. A.H. Venemans (directeur PMA)

Compliance officer
HVG Law

Accountant
PricewaterhouseCoopers te Rotterdam

Adviserend en uitvoerend actuaris
Sprenkels & Verschuren te Amsterdam

Certificerend actuaris
Willis Towers Watson te Rotterdam