Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) is het bedrijfstakpensioenfonds voor medewerkers in een openbare apotheek. Daarnaast verzorgt PMA ook de pensioenen van werknemers van vrijwillig aangesloten werkgevers.

Het pensioenfonds bestaat sinds 1957 en heeft op dit moment zo'n 26.000 actieve deelnemers die werkzaam zijn bij ongeveer 2.000 apotheken en vrijwillig aangesloten organisaties. Er zijn circa 6.000 gepensioneerden of nabestaanden die van PMA een uitkering ontvangen.

PMA heeft zich tot doel gesteld om kwalitatief goede pensioenproducten en andere financiële diensten te leveren ten behoeve van de aangesloten werkgevers en diens werknemers. Dit alles tegen een gunstig tarief en een stabiel premieniveau.

PMA is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de collectieve pensioenregeling. Hierop wordt diverse partijen toezicht gehouden.

Bestuur

PMA wordt bestuurd door acht bestuursleden. In het bestuur zitten vier vertegenwoordigers van werkgeverszijde. Er zijn drie leden van werknemerszijde, waarvan er twee benoemd zijn door FNV en één door CNV Connectief. Er is één bestuurslid dat de pensioengerechtigden in het bestuur vertegenwoordigt en dit bestuurslid wordt door de pensioengerechtigden gekozen door middel van verkiezingen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur houdt zich bezig met zaken als het premie-, beleggings- en toeslagbeleid. De inhoud van de pensioenregeling is niet primair een verantwoordelijkheid van het PMA-bestuur; die komt namelijk tot stand door afspraken tussen de Cao-partijen in de apotheekbranche.

Toezicht

Er zijn nogal wat partijen die toezicht houden op de gang van zaken bij PMA. ‘Intern' is er een Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht, en wordt toezicht uitgeoefend door de accountant en actuaris. Maar ook extern, vanuit de overheid, wordt er scherp naar pensioenfondsen gekeken.

Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan bestaat sinds 1 juli 2014 uit acht leden: vijf leden namens de werknemers, twee leden namens de werkgevers en één lid namens de pensioengerechtigden. Het Verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks haar oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de door het bestuur gemaakte beleidskeuzes.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds, en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van toezicht legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht enkele goedkeuringsrechten (zoals goedkeuring van het jaarverslag, het beloningsbeleid en een besluit tot liquidatie van het fonds).

Accountant en Actuaris
De financiële huishouding van PMA wordt gecontroleerd door een externe accountant en actuaris.

Extern toezicht: de overheid 
Alle pensioenfondsen in Nederland moeten zich houden aan de regels die geformuleerd zijn in de Pensioenwet. Hierop wordt toezicht gehouden door de Autoriteit Financiële Markten en door De Nederlandsche Bank. Deze laatste instantie controleert of de beleggingen verantwoord geschieden en of het algehele financiële beheer van het pensioenfonds deugdelijk is. Kortom, De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat de belangen van de deelnemers en gewezen deelnemers in het pensioenfonds gewaarborgd zijn.

Jaarverslag
Ieder jaar legt het bestuur van PMA verantwoording af over het gevoerde beleid en over de financiële resultaten in het jaarverslag. De belangrijkste feiten en cijfers daaruit kunt u jaarlijks lezen in ons blad Apotheek & Pensioen. Bij downloads kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren downloaden.

De administratie van Pensioenfonds Medewerkers Apotheken wordt uitgevoerd door Appolaris B.V.

Wie is wie bij PMA?

Bestuur
Leden, voorgedragen door FNV
Dhr. J.H.M. van Basten Batenburg
Dhr. drs. J.P. Veenhuizen, secretaris

Leden, voorgedragen door CNV Connectief
Mw. I.J. Blankers

Leden, voorgedragen door de Vereniging Zelfstandige Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
Mw. drs. M.M.J.J. Menheere, openbaar apotheker
Dhr. T. Teitsma RA
Dhr. R.A. Velasquez, voorzitter
vacature

Lid namens de gepensioneerden
Dhr. mr. H.C.J. Overgaag, penningmeester

Verantwoordingsorgaan
Leden, voorgedragen door FNV
Mw. J.C.M. Beemsterboer-Tol
Mw. S.C.R. Terlouw, secretaris
Mw. K.W. de Vries

Leden, voorgedragen door CNV Connectief
Mw. E. van der Graaf
Dhr. C.J. Piket

Leden, voorgedragen door de Vereniging Zelfstandige Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
Dhr. L.C.G.M. Bakkers, plvv. voorzitter
Dhr. J.P.B. Brand, voorzitter

Lid namens de gepensioneerden
Mw. G.M. van der Linden, plvv. secretaris

Raad van Toezicht
Dhr. J.N. Berkemeijer
Mw. drs. I.A. Nijhuis MMS
Mw. E.L. Snoeij, voorzitter

Risico Commissie
Dhr. J.H.M. van Basten Batenburg
Dhr. R. Sijsenaar (risico manager)
Dhr. T. Teitsma, voorzitter
Dhr. drs. J.P. Veenhuizen

Beleggings Advies Commissie
Dhr. P. Mannaert RC, voorzitter
Dhr. drs. P. Roelandt
Dhr. R.A. Velasquez
vacature

Pensioen- en Communicatiecommissie
Mw. drs. M.M.J.J. Menheere
Dhr. mr. H.C.J. Overgaag, voorzitter
Dhr. drs. J.P. Veenhuizen

Regie en Coördinatie Overleg
Dhr. drs. J.P. Veenhuizen
Dhr. R.A. Velasquez
Dhr. mr. H.C.J. Overgaag
Mw. mr. H.C. van Weele (ambtelijk secretaris)

Uitvoeringsorganisatie
Appolaris B.V. te Den Haag

Compliance officer
HVG Law

Accountant
PricewaterhouseCoopers te Rotterdam

Adviserend en uitvoerend actuaris
Sprenkels & Verschuren te Amsterdam

Certificerend actuaris
Willis Towers Watson te Rotterdam