Het beleggingsbeleid van PMA

PMA heeft momenteel een belegd vermogen van bijna 3 miljard euro. Dat geld is afkomstig uit de ingelegde pensioenpremies en uit het rendement dat daar in de loop der jaren op is geboekt. Dat vermogen is de kern van het pensioenfonds: het is nodig om zeker te stellen dat de pensioenen nu en in de toekomst uitbetaald kunnen worden.

Om de pensioenen betaalbaar te houden en om onze ambitie waar te maken de pensioenen ieder jaar te kunnen indexeren (waardevast houden), is het nodig dat PMA een goed rendement boekt op het vermogen. Het wordt daarom belegd. Dat gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het bestuur zet de kaders uit waarbinnen de vermogensbeheerders moeten opereren, gebaseerd op professionele studies (zogeheten ALM-studies) naar wat voor ons fonds de beste wijze van beleggen is. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenstelling van het deelnemersbestand (over hoe lang moet het vermogen uitbetaald worden in de vorm van pensioen) en naar de hoogte van de buffers van het pensioenfonds (hoeveel risico kan er gelopen worden?). PMA moet ook rekening houden met allerlei wettelijke regels en voorschriften. Een aantal toezichthouders (zoals de Nederlandsche Bank) ziet erop toe dat een pensioenfonds zich daaraan houdt. De zekerheid van de pensioenen staat voorop, maar binnen veilige marges moet er natuurlijk wel risico gelopen worden. Alleen dan is er voldoende rendement te verwachten.

Risicobeheersing

Een van de sleuteltermen in het beleggingsbeleid is risicobeheersing. PMA verdeelt het vermogen over verschillende beleggingscategorieën, en binnen die categorieën ook weer over een groot aantal beleggingen (bijvoorbeeld in verschillende landen en verschillende sectoren). Doel is door spreiding het risico te beperken en toch een goed rendement te kunnen halen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Met maatschappelijk verantwoord beleggen bedoelen wij dat de afweging om een optimaal financieel rendement te halen gecombineerd wordt met zorg voor sociale, milieu en ethische doelen. PMA doet dit door fondsen in portefeuille op te nemen die nadrukkelijk “duurzaam” zijn en waarbij bepaalde uitsluitingscriteria van toepassing zijn. Hierbij houdt PMA rekening met opvattingen die leven bij relevante maatschappelijke organisaties. Zo streeft PMA er naar om bij de inrichting van de beleggingsportefeuilles zoveel mogelijk aan te sluiten bij de “Principles for Responsible Investments” van de Verenigde Naties.

Deze grafische weergave geeft u inzicht in de wijze waarop PMA invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord beleggen.