PMA vindt het belangrijk bij beleggen rekening te houden met mens en milieu. PMA streeft naar een goed én verantwoord rendement.

Het beleid van PMA met betrekking tot maatschappelijk verantwoord beleggen staat vastgelegd in dit document. 

De verklaring inzake beleggingsbeginselen 2023 downloadt u hier

Een overzicht van de beleggingen per 31 december 2022 is hier te vinden.

Onze thema's

PMA let op veel verschillende factoren. De volgende thema’s krijgen extra aandacht:

 • Klimaatverandering / vermindering CO2-uitstoot 
 • Gezondheid / toegang tot goede en betaalbare medicijnen (PMA ondertekende de Acces to Medicine Index Investor Statement)                                 
 • Verminderen gebruik eenmalige plastic
 • Duurzaamheidsrisico's (klimaat, ecologische/sociale en governance, controverses)

We beleggen via mandaten

Een deel van de beleggingen doen we via mandaten. We geven een vermogensbeheerder dan een aantal richtlijnen mee. Binnen die richtlijnen kiest de vermogensbeheerder de beleggingen. Via zo’n mandaat kunnen we ook richtlijnen meegeven ten aanzien van duurzaamheid. De volgende beleggingen doen we via mandaten:

 • aandelen wereldwijd
 • bedrijfsobligaties Europa
 • bedrijfsobligaties VS
 • staatsobligaties
 • beursgenoteerd vastgoed (wereldwijd)

Als we rechtstreeks beleggen in bijvoorbeeld beleggingsfondsen proberen we ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij onze richtlijnen ten aanzien van verantwoord beleggen.

We laten de beleggingen toetsen

De organisatie ISS ESG kijkt elk half jaar of onze beleggingen voldoen aan de volgende voorwaarden:  
•    We beleggen niet in bedrijven die zijn betrokken bij de productie en handel in alle vormen van controversiële wapens en aanverwante producten.
•    We beleggen niet in producenten van tabaksproducten en ook niet in hun leveranciers als die meer dan 50% van hun omzet uit leveringen aan tabaksproducenten halen.

Verder checkt ISS ESG elk jaar of we niet beleggen in bedrijven die structureel de UN Global Compact Principes schenden.
 
Als ISS ESG onze beleggingen toetst, kijkt het naar de impact van het gedrag van bedrijven op mens en milieu: zijn de gevolgen ernstig? Hoeveel slachtoffers zijn er en/of hoe groot is de milieuschade? En zijn de gevolgen omkeerbaar of niet? Ook beoordeelt ISS ESG of een bedrijf zijn best doet om een probleem aan te pakken en hoe succesvol het is in zijn aanpak.
 
Als uit de check blijkt dat het nodig is, komen onze vermogensbeheerders in actie. We kunnen dan gebruik maken van ons stemrecht en/of de dialoog aangaan (zie hieronder). In het uiterste geval besluiten ze niet (meer) in een onderneming te beleggen.

We maken gebruik van ons stemrecht

Met de aankoop van aandelen worden wij mede-eigenaar van het bedrijf dat de aandelen uitgeeft. Daardoor mogen we stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Elke onderneming die aandelen uitgeeft, is verplicht minimaal één keer per jaar zo’n vergadering te organiseren. In principe stemmen wij op alle AVA’s van ondernemingen waarin wij beleggen. Als we stemmen, letten we niet alleen op financiële factoren, maar ook op milieu, sociale factoren en ‘goed bestuur’.

Meer informatie over de manier waarop wij stemmen staat in het stembeleid van Achmea Investment Management. PMA onderschrijft dit stembeleid. Via deze tool kunt u precies zien hoe we hebben gestemd.

We gaan de dialoog aan

In sommige gevallen gaan we het gesprek aan met de directie over sociaal beleid, milieu en ethisch gedrag. Dit doen we samen met andere beleggers. We hopen zo invloed uit te oefenen op het beleid, zodat het bedrijf duurzamer wordt. Als een bedrijf de uitgangspunten van het Global Compact schendt of dreigt te schenden, proberen we ervoor te zorgen dat dit stopt. Ook kunnen we de kansen en risico’s van een onderneming beter in kaart brengen. We denken daarnaast dat we door het gesprek aan te gaan een positieve bijdrage kunnen leveren aan de waarde van het aandeel op de lange termijn.

Normenkaders

PMA werkt met internationale lijsten met regels (normenkaders). We gebruiken deze lijsten om te beoordelen waar we wel en niet in kunnen beleggen. We werken met de volgende normenkaders:

PMA vraagt van de vermogensbeheerders dat ze de ‘Principles for Responsible Investing’ onderschrijven. Elk jaar kijken we of en hoe de vermogensbeheerders rekening houden met deze principes.

Duurzaamheidsrisico's

Financiële partijen nemen -voorafgaand aan het aangaan van een contract- beschrijvingen op van de wijze waarop duurzaamheidsrisico's in hun beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd.  Leest u hier meer over de Verklaring over de toepassing van de Europese Taxonomieverordening. Daarbij wordt opgemerkt dat het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” alleen van toepassing is op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

De duurzaamheidsrisico's waar PMA op stuurt en welke we monitoren zijn onder te verdelen in drie soorten risico's:

 1. Ecologische, sociale en governance risico's
 2. Klimaatrisico's
 3. Controverses

Hoe PMA op deze duurzaamheidsrisico's stuurt en hoe we deze monitoren kunt u hier lezen.

Verslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Vanaf de tweede helft van 2021 plaatsen we op deze website MVB-halfjaarverslagen. In dit verslag leest u meer over de methodes die ISS ESG gebruikt om onze beleggingen te toetsen, databronnen en toetsingscriteria. Daarnaast vermelden we het verslag in welke ondernemingen we niet (meer) beleggen.    

Beloningsbeleid

PMA voldoet met haar beloningsbeleid aan de normen van de Code Pensioenfondsen. PMA houdt met haar beloningsbeleid (nog) geen rekening met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Het beloningsbeleid van PMA draagt op dit moment dus niet bij aan ESG factoren.

Rapportages en verslagen

- Rapportage vierde kwartaal 2021 - stemverslag en Corporate Governance

- Rapportage tweede kwartaal 2021 - stemverslag en Corporate Governance 

- Rapportage derde kwartaal 2021 - stemverslag en Corporate Governance

- Rapportage eerste kwartaal 2022 - stemverslag en Corporate Governance

- Rapportage tweede kwartaal 2022 - stemverslag en Corporate Governance

- Rapportage derde kwartaal 2022 - stemverslag en Corporate Governance

- Rapportage vierde kwartaal 2022 - stemverslag en Corporate Governance

- Rapportage eerste kwartaal 2023 - stemverslag en Corporate Governance

- Halfjaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 2021 (1e helft)

- Halfjaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 2021 (2e helft)

- Halfjaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 2022 (1e helft)

- Halfjaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 2022 (2e helft)

- Verslag betrokken en verantwoord aandeelhouderschap PMA 2022

- Verslag betrokken en verantwoord aandeelhouderschap PMA 2021