Als u werkt bij een bij PMA aangesloten werkgever bouwt u iedere maand pensioen op. Dat pensioen gaat standaard in op uw 67ste. U krijgt dat pensioen vanaf dan de rest van uw leven iedere maand uitgekeerd, bovenop uw AOW.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan, op zijn vroegst vanaf uw 55ste. Eerder met pensioen gaan betekent wel dat u per jaar minder pensioen ontvangt. Daarnaast kunt u nog een aantal keuzes maken om uw pensioen af te stemmen op uw persoonlijke wensen.

Hoeveel pensioen krijg ik?

Hoeveel pensioen u straks krijgt, hangt af van hoe lang u aan de regeling meedoet en hoe hoog uw salaris is tijdens de jaren dat u werkt. Op welk pensioen u afstevent, kunt u lezen in het pensioenoverzicht dat u elk jaar van PMA krijgt. Er staat in hoeveel rechten u al heeft opgebouwd en hoeveel u in de huidige regeling kunt bereiken als u tot uw pensioendatum blijft doorwerken. U vindt dat overzicht terug in MijnPMA. Daar vindt u ook de pensioenplanner, waarmee u uw pensioen op uw wensen kunt afstemmen en in beeld brengen. Wat scheelt het bijvoorbeeld als u een jaar eerder wilt stoppen?

Niet alleen pensioen bij PMA?

PMA werkt met het zogeheten Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat alle pensioenfondsen in Nederland gebruiken. Dat maakt het makkelijker om uw PMA-pensioen op te tellen bij pensioen dat u misschien elders heeft opgebouwd of bij het pensioen van uw partner. Heeft u ook elders pensioen opgebouwd? Een compleet overzicht van uw opgebouwde pensioenen vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe bouwt u pensioen op?

Bij PMA bouwt u iedere maand pensioen op over uw salaris min een drempelbedrag. PMA heeft een middelloonregeling. Dat betekent dat de hoogte van uw pensioen een afspiegeling wordt van uw gemiddeld verdiende salaris.

Allereerst moet u weten dat u niet over uw hele salaris pensioen opbouwt. Over het onderste deel, de zogeheten franchise (per 1 april 2019 is dat € 13.882 als u fulltime werkt), bouwt u géén pensioen op. Dat heeft te maken met het feit dat u straks ook AOW krijgt. De AOW is als het ware uw pensioen over dit deel van uw salaris. Als u parttime werkt, wordt de franchise naar rato lager. Over uw salaris boven de franchise bouwt u wél pensioen op. Werknemers met een fulltime salaris dat in 2019 boven € 107.593 per jaar uitkomt, bouwen over het deel daarboven geen pensioen op bij PMA.

Uw pensioengrondslag: 12,96 maal uw bruto maandsalaris (maximaal € 8.302 bij fulltime) minus de franchise.

Voorbeeld
Stel, u werkt 28 uur (bij een volledige werkweek van 36 uur) en uw bruto maandsalaris is € 2.000. Uw pensioengrondslag is dan: 12,96 x € 2.000 - 28/36ste van € 13.882 = € 15.123.

Elk jaar dat u deelneemt aan de PMA-pensioenregeling spaart u voor een pensioen van 1,76% van uw pensioengrondslag. Bij een pensioengrondslag van € 15.123 is dat € 266,16. Dat betekent: vanaf uw 67ste krijgt u jaarlijks bruto € 266 aan pensioen uitgekeerd. Het volgende jaar is uw pensioengrondslag gestegen en bouwt u bijvoorbeeld € 284 pensioen op. In totaal heeft u nu vanaf uw 67ste al recht op een pensioen van € 550 bruto per jaar. Zo spaart u elk jaar dat u werkt een stukje van uw pensioen, en al die stukjes worden bij elkaar opgeteld en vormen zo tenslotte uw totale PMA-pensioen.

Bovendien probeert PMA alles wat u spaart aan het eind van ieder jaar te verhogen (indexeren), zodat uw opgebouwde pensioen meegroeit met de algemene loonstijgingen in de apotheek. Dit moet de koopkracht van uw pensioen op peil houden. Zonder deze indexatie zou een stuk pensioen dat u in het begin van uw loopbaan opbouwt door inflatie (en welvaartstijging) tegen de tijd dat u met pensioen gaat sterk in waarde gedaald zijn. Heel belangrijk is wel dat deze indexatie strikt voorwaardelijk is en dus geen recht: hij wordt alleen toegekend als de financiële positie van PMA dat toestaat. 

Hoeveel wordt dat in totaal?
Terug naar de hoogte van uw pensioen. Elk jaar spaart u dus 1,76% van uw pensioengrondslag. Als u nu 40 jaar zou meedoen aan de pensioenregeling zou u op uw 67ste uitkomen op een pensioen van 40 x 1,76% = 70,4% van uw gemiddelde pensioengrondslag tijdens die 40 jaar. Dat gemiddelde is dan door de indexatie wel zoveel mogelijk gecorrigeerd in samenhang met de algemene loonstijgingen. Hoe hoog uw pensioen uitkomt ten opzichte van uw laatste salaris is onder andere afhankelijk van hoe lang u pensioen heeft opgebouwd en hoe uw salaris zich heeft ontwikkeld.

U kunt bij PMA overigens maximaal 47 jaar lang pensioen opbouwen, van uw 20ste tot uw 67ste.

Is uw pensioen waardevast?

PMA streeft ernaar uw pensioen tegen de gevolgen van inflatie te beschermen. Dat is belangrijk, omdat anders de koopkracht van uw pensioen snel achteruit zou gaan. Het leven wordt immers ieder jaar duurder. De verhoging van de pensioenen wordt ook wel indexatie genoemd.

Bepalend voor de hoogte van de indexatie is de algemene loonstijging van de Cao Apotheken. De pensioenrechten van alle deelnemers en de ingegane pensioenen van pensioengerechtigden worden dan zoveel mogelijk met hetzelfde percentage verhoogd. Maar dat gebeurt uitdrukkelijk alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dat toelaat. Hetzelfde gebeurt met de pensioenrechten van de zogeheten slapers, ex-medewerkers die nog niet met pensioen zijn maar nog wel pensioenrechten bij PMA hebben. De ambitie is dus om uw pensioen mee te laten groeien met de ontwikkeling van de lonen in de apotheekbranche.

Voorwaarde voor indexatie is zoals gezegd dat de financiële positie van PMA het toelaat. Is dat niet het geval, dan wordt de indexatie geheel of gedeeltelijk overgeslagen. De indexatie van uw pensioen is dus voorwaardelijk; er is geen recht op indexatie en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre indexatie zal plaatsvinden. Het bestuur beslist jaarlijks of en in hoeverre de indexatie kan worden toegekend. PMA heeft geen geld gereserveerd of extra premie gevraagd om de pensioenen in de toekomst te indexeren.

De financiële positie van PMA is al enige tijd ontoereikend om indexatie te kunnen verlenen. Ook voor de komende jaren verwachten wij niet dat wij uw pensioen kunnen verhogen.

Hoe indexeerde PMA in de laatste 10 jaar?

Hoewel PMA er naar streeft om de pensioenen jaarlijks te verhogen met de gestegen Cao-lonen in de apotheekbranche, is dit geen garantie voor de toekomst. Alles is en blijft afhankelijk van de beleggingsresultaten van PMA en de daarmee samenhangende financiële positie van het fonds. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de verhogingen van de afgelopen jaren of aan de verwachting voor de komende jaren. Dit is hoe PMA de pensioenen heeft verhoogd de afgelopen 10 jaar:

 
Jaar Indexatie PMA Stijging lonen Cao Apotheken Stijging prijzen
2018 0,0% 0,0% 1,7%
2017 0,0% 2,44% 1,4%
2016 0,0% 0,0% 0,3%
2015 0,0% 0,0% 0,6%
2014 0,0% 1,0% 1,0%
2013 0,5% 0,5% 2,5%
2012 0,0% 0,0% 2,5%
2011 0,0% 0,75% 2,3%
2010 0,75% 0,75% 1,3%
2009 3,25% 3,25% 1,2%