PMA bereidt de nieuwe pensioenregeling op basis van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) voor. Dat gebeurt in overleg met de sociale partners namens de werknemers en werkgevers. We willen de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026 laten ingaan. In de nieuwe regeling wordt het pensioengeld verdeeld in persoonlijke potjes. Die persoonlijke potjes bestaan uit de premies die u en uw werkgever hebben betaald, plus het geld dat is verdiend met beleggingen.

Tot die tijd, vanaf 1 januari 2024, heeft PMA te maken met een overgangsperiode. Tijdens deze periode heeft PMA ervoor gekozen gebruik te maken van het Transitie-FTK. Dit zijn speciale financiële regels die PMA gaat volgen om de periode tot 1 januari 2026 te overbruggen in aanloop naar de nieuwe pensioenregeling. FTK staat voor Financieel Toetsingskader. Pensioenfondsen die kiezen voor het Transitie-FTK mogen gebruik maken van speciale rekenregels.

Waarom gebruikt PMA het Transitie-FTK?

Het is belangrijk voor PMA om het Transitie-FTK te gebruiken. We weten hierdoor nu al zeker dat op 1 januari 2024 de pensioenen niet hoeven te worden verlaagd. Dit helpt mensen die nu al pensioen ontvangen, maar ook degenen die nog pensioen opbouwen of eerder pensioen bij PMA hebben opgebouwd. Die zekerheid vindt het bestuur van PMA erg belangrijk. 

PMA weet nog niet hoe de financiële situatie zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Eind augustus 2023 was onze dekkingsgraad 106,5%, terwijl deze eind december 2022 nog 100,5% was. Eind december 2023 was de dekkingsgraad 104,2%. PMA doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de overgang naar de nieuwe pensioenregeling zo soepel mogelijk verloopt.

Wat zijn de effecten van het transitie-FTK?

Bij de invoering van het Transitie-FTK moest PMA een zogenaamde ‘netto profijt’ berekening maken op basis van de financiële situatie op 31 december 2022. Op basis van die situatie is een berekening gemaakt die 60 jaar vooruitkijkt. Sinds 31 december 2022 is de financiële situatie van PMA echter verbeterd.

Het netto profijt effect laat zien in hoeverre het Transitie-FTK waarde toevoegt aan de betaalde premies ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt bepaald door de waarde van de betaalde premies te vergelijken met de waarde van de uitkeringen. Het netto profijt effect geeft inzicht in de toekomstige waardeontwikkeling en heeft geen directe invloed op de huidige pensioenen bij PMA.

Het netto profijt effect is inzichtelijk gemaakt per deelnemersgroep en per leeftijd.

De berekening van het netto profijt effect die in mei 2023 opgesteld is, kwam uit op het volgende; mensen die al pensioen ontvangen kunnen een netto profijt effect hebben van maximaal -/- 2,2%. Mensen die nog pensioen opbouwen kunnen een netto profijt effect hebben van maximaal +/+ 0,8%. 

Daarbij is het wel belangrijk om te vermelden dat een positief of negatief netto profijt effect géén directe invloed heeft op de pensioenen bij PMA. De pensioenen worden dus niet verhoogd, maar ook niet verlaagd.

De berekeningen zijn sterk afhankelijk van toekomstverwachtingen. Deze toekomstverwachtingen (10.000 verschillende scenario’s werden doorgerekend) worden voorgeschreven door de externe toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). In de grafiek is weergegeven wat het netto profijt per leeftijd is. 

Een dergelijke bandbreedte in netto profijt effecten vindt het bestuur acceptabel uit oogpunt van evenwichtigheid. In de totale evenwichtigheid van de transitie naar de nieuwe pensioenregeling, zal dit effect ook worden meegewogen.

 

 

Hoorrecht

Belanghebbenden die niet meer in de sector werkzaam zijn, zoals gepensioneerden en ex-deelnemers, kunnen meepraten als zij zich hebben verenigd. Voor deze verenigingen bestaat er namelijk een wettelijk hoorrecht. Dit betekent dat zij de mogelijkheid krijgen om mee te denken over de nieuwe pensioenregeling. 

Voorwaarden voor hoorrecht Een dergelijke vereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het hoorrecht:

  • De vereniging vertegenwoordigt minimaal 1.000 gepensioneerden of ex-deelnemers, of 10% van alle gepensioneerden of ex- deelnemers van Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA).
  • De vereniging meldt zich vóór 1 januari 2024 aan bij PMA met de mededeling dat zij gebruik willen maken van het hoorrecht.
  • In de statuten van de vereniging staat dat zij de belangen van gepensioneerden en/of ex-deelnemers behartigt.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.

Aanmelden Als uw vereniging in aanmerking komt voor het hoorrecht, meldt u zich dan vóór 1 januari 2024 bij de manager pensioenen, de heer X.Koken. Dat kan via x.koken@pma-pensioenen.nl