Pensioen niet goed berekend? 

Soms kan het voorkomen dat er in de pensioenberekening iets mis is gegaan. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Soms komt dit door een fout in de administratie. Maar ook kan het voorkomen dat het pensioenfonds niet, of over verkeerde informatie beschikt. 

Bij de behandeling van verkeerde berekeningen, maakt het pensioenfonds onderscheid tussen: 

•  Fouten in de berekening van het opgebouwde pensioen dat nog niet wordt uitgekeerd. Dit noemen we ‘pensioenaanspraken’. 

• Fouten in de uitkering van het pensioen. Dit noemen we ‘pensioenuitkeringen’.

Fout in de pensioenaanspraken

Uitgangspunt is, dat PMA een fout in de berekening van pensioenaanspraken altijd herstelt. Is er sprake van een te hoog berekende pensioenaanspraak? Dan wordt deze alsnog naar beneden bijgesteld. En te laag berekende aanspraken worden uiteraard ook gecorrigeerd. 

Fout in de pensioenuitkering

Bij een geconstateerde fout in een pensioenuitkering is sprake van maatwerk. Is de uitkering te laag? Dan volgt altijd aanpassing van het uit te keren bedrag en volgt ook nabetaling van het te weinig ontvangen pensioen. 

Is de pensioenuitkering te hoog? Dan geldt als uitgangspunt dat het bedrag naar de toekomst toe wordt aangepast zodat het juiste bedrag weer wordt uitbetaald. Dan doen we pas nadat we contact met de deelnemer hebben opgenomen. We kunnen het geld dat u moet terugbetalen bijvoorbeeld verrekenen met pensioen dat u nog gaat ontvangen.  

Iedere terugbetaling bekijken we van geval tot geval. Bij een terugbetaling over een aantal jaren of bij terugbetaling van een groot bedrag, vindt altijd een toets op redelijkheid en billijkheid plaat.

Bent u het oneens met de aanpak van PMA?

Laat het ons weten. We kijken dan samen of we eruit komen. Lukt dat niet? Dan kunt u een klacht indienen. U kunt dit per post, per e-mail of via het contactformulier indienen (www.pma-pensioenen.nl/contact).

Wilt u weten hoe we uw klacht daarna behandelen? Lees dan ons reglement kIachtenregeling (www.pma-pensioenen.nl/algemeen/documenten).  Het beleid van PMA over herziening pensioen kunt u hier lezen