Algemeen

Als u in de afgelopen twee jaar geen post van ons heeft ontvangen, is de kans groot dat u geen pensioen heeft bij PMA. Hoe kan dat?

Meestal komt dat doordat u in de periode dat u in de apotheek werkte nog niet de leeftijd had waarop de pensioenopbouw start. Tot 1986 was de leeftijd waarop vrouwelijke werknemers pensioen gingen opbouwen 30 jaar. Van 1986 tot 2005 was die leeftijd voor iedereen 25 jaar. In 2005 is dat verlaagd naar 20 jaar.

Een andere reden kan zijn dat u in het verleden wel pensioen heeft opgebouwd, maar dat dit is overgedragen aan een ander pensioenfonds (waardeoverdracht). Tot slot zou het ook nog kunnen dat uw pensioen in het verleden is afgekocht; u heeft dan een eenmalige uitkering van ons ontvangen.

Tenslotte kan het zijn dat u wel in een apotheek heeft gewerkt, maar niet in een openbare apotheek. U werkte dan bijvoorbeeld in een ziekenhuisapotheek. In dat geval heeft u waarschijnlijk pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds (bijvoorbeeld bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn of het ABP).

De leeftijd waarop u voor het eerst AOW krijgt, kunt u niet zelf kiezen. De overheid bepaalt wat de AOW-leeftijd is.

De leeftijd waarop u uw pensioen van PMA laat ingaan kiest u wel zelf. Het pensioen van PMA is berekend alsof het ingaat op uw 67e. Maar u kunt het ook eerder laten ingaan. Bijvoorbeeld tegelijk met uw AOW. Of nog eerder.

Met MijnPMA heeft u toegang tot uw eigen pensioensituatie. U kunt inloggen met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD, of heeft u vragen over DigiD? Ga dan naar www.digid.nl.

Is het voor u niet mogelijk om DigiD aan te vragen? Ga dan naar het inlogscherm en maak eerst een account aan. Nadat u zich heeft geregistreerd kunt u inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

Keuzes

In principe niet. Pensioenaanspraken onder de afkoopgrens (ongeveer € 500 bruto per jaar) worden automatisch overgedragen naar uw (eventuele) nieuwe pensioenuitvoerder. Mocht dit niet binnen vijf jaar lukken of bereikt u de pensioendatum, dan kunnen uw pensioenaanspraken in de vorm van een afkoopbedrag aan u worden uitgekeerd.

Let op: Pensioenen van maximaal 2 euro bruto per jaar komen vanaf 1 januari 2019 te vervallen. Dat is wettelijk zo bepaald.

Als u van baan verandert, heeft u het wettelijk recht om uw opgebouwde pensioen over te laten dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht heet dat. U vraagt het aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Of u uw pensioen wilt meenemen of niet, moet u zelf beslissen. Een voordeel van waardeoverdracht is dat het overzichtelijker is om uw pensioen op één plek te hebben staan. Maar waardeoverdracht kan ook financiële gevolgen hebben. Zo zou u kunnen kijken naar het indexatiebeleid en de financiële stabiliteit van uw oude en uw nieuwe pensioenuitvoerder. De kans op toekomstige indexatie kan van grote invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw pensioen.

Hoogte pensioen

In Nederland zijn regels afgesproken die kunnen leiden tot een korting (verlaging) van het pensioen. Wat betekent dit voor PMA? Er zijn twee redenen die kunnen leiden tot een korting van het pensioen:

  1. Zolang een pensioenfonds onvoldoende buffers heeft, wordt jaarlijks gecontroleerd of het fonds dat binnen 10 jaar kan herstellen zonder de pensioenen te korten. Lukt dat niet, dan moet er dus gekort worden op de pensioenen. Dit wordt jaarlijks rond 1 april vastgesteld.
  2. Als een pensioenfonds vijf jaar lang een (beleids)dekkingsgraad heeft onder het wettelijke minimumniveau (voor PMA 104,6%), dan moet er volgens de huidige regels gekort worden op het pensioen. De dekkingsgraad van PMA is al drie jaar te laag. Als de dekkingsgraad zowel eind 2019 als eind 2020 nog steeds te laag is, moeten de pensioen in 2021 gekort worden.

Als PMA de pensioenen moet korten, dan wordt u daar minimaal drie maanden van tevoren over geïnformeerd.

We moeten voldoen aan allerlei strikte regels om in hoge mate aannemelijk te maken dat wij u het beloofde pensioen straks uit kunnen betalen. Maar 100% zekerheid is er niet. Wij beleggen uw pensioengeld. Dat doen we omdat het de enige manier is waarop we uw geld voldoende kunnen laten aangroeien. Uw pensioen bestaat globaal voor maar eenderde deel uit ingelegde premie. De rest (tweederde dus) moet het pensioenfonds voor u verdienen met beleggen. Zonder voldoende rendement kan dat niet. Dan zou uw pensioen veel duurder zijn of veel lager uitvallen. Beleggen moet dus. Maar beleggen zonder risico bestaat niet, ook al doen we er alles aan om de risico’s te beperken. Vandaar dat uw pensioen niet voor 100% gegarandeerd is. Indexatie, het waardevast houden van het pensioen, is al helemaal niet gegarandeerd. We kunnen uw pensioen alleen indexeren als onze buffers hoog genoeg zijn. En ook daarvoor hebben we goede beleggingsrendementen nodig.

Contact

Bent u het niet mee eens met een besluit van PMA of de manier waarop dit wordt uitgevoerd? Voor klachten en geschillen heeft PMA een klachtenreglement en geschillenreglement vastgesteld.

U kunt een klacht of geschil indienen door deze te sturen naar klacht@pma-pensioenen.nl.

Als u verhuist hoeft u dat niet in alle gevallen aan ons door te geven:

  • Niet nodig: als u binnen Nederland verhuist. PMA krijgt hier automatisch bericht van omdat we zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen. U hoeft in dat geval zelf dus niets aan ons door te geven.
  • Wel nodig: als u in het buitenland gaat wonen of in het buitenland van adres verandert. U kunt uw adreswijziging in dat geval schriftelijk (via post of e-mail) aan ons doorgeven.
  • Postadres: Uiteraard moet u het ook aan ons doorgeven indien u uw post niet naar uw woonadres, maar naar een postadres wilt laten sturen. Als u uw post niet meer op uw postadres wilt ontvangen, willen we dat ook graag weten. Het postadres vervalt niet automatisch als uw woonadres wijzigt.

Ook als u ongehuwd samenwoont, kan uw partner in aanmerking komen voor een partnerpensioen van PMA als u komt te overlijden. U moet daarvoor wel aan enkele voorwaarden voldoen en u moet uw partner aanmelden bij PMA. Wat veel mensen niet weten: als u als samenwonenden uit elkaar gaat, moet u dat ook weer melden bij PMA. Als u getrouwd bent of geregistreerd partners hoeft dat niet, omdat we het dan doorkrijgen via de Basisregistratie Personen (behalve als u in het buitenland woont).