Een pensioenfonds beheert een vermogen dat is bestemd voor de pensioenuitkeringen die in de toekomst moeten worden verstrekt. Als het vermogen gedeeld wordt door de waarde van de toekomstige uitkeringen, dan ontstaat een beeld van de financiële gezondheid van een pensioenfonds.

De uitkomst hiervan heet de dekkingsgraad, en deze is 100% als het vermogen van het pensioenfonds precies even groot is als de waarde van de toekomstige uitkeringen die het pensioenfonds naar verwachting moet doen. Volgens de wettelijke regels heeft een pensioenfonds echter ook reserves nodig om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. De hoogte van de reserves is afhankelijk van de specifieke situatie bij het pensioenfonds.

PMA heeft pas voldoende reserves als de dekkingsgraad hoger is dan 125% à 130%. Omdat de dekkingsgraad van PMA lager is, moet PMA jaarlijks een herstelplan opstellen. In het herstelplan moet een pensioenfonds aangeven hoe het ervoor zorgt dat er binnen een bepaalde periode weer voldoende reserves zijn.

Inhoud Herstelplan 2017
PMA heeft volgens de regels 10 jaar de tijd om de reserves aan te vullen, zodat de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau komt. Volgens de berekeningen die begin 2017 zijn gemaakt, is dat een termijn die net gehaald wordt. De ambitie om de pensioenen te verhogen met de loonstijging in de apotheekbranche kan volgens het plan echter voor de hele periode niet worden waargemaakt. Andere maatregelen, zoals het verlagen van de pensioenen, zijn volgens het herstelplan op dit moment niet aan de orde.  Voor inzicht in de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad in het herstelplan 2017 klikt u hier. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met het Herstelplan 2017 van PMA.

Het jaar 2016 is stormachtig begonnen met onrust op de wereldwijde financiële markten en een sterk gedaalde marktrente. Door de lagere rente heeft PMA meer vermogen nodig om de komende 70 jaar de pensioenen uit te keren. Hierdoor is de actuele dekkingsgraad in de eerste helft van 2016 gedaald van 101,3% naar 89,4%. Een verlaging van de pensioenen in 2017 leek onafwendbaar, maar bleek uiteindelijk toch niet nodig. Een belangrijke factor daarbij is dat de financiële situatie van PMA in de laatste maanden van 2016 is verbeterd, onder andere doordat de marktrente weer iets is gestegen. De actuele dekkingsgraad steeg daardoor naar 96,6% aan het eind van 2016.

In de eerste maanden van 2017 is de dekkingsgraad nog wat verder opgelopen. De kans blijft echter reëel dat we in de komende jaren de pensioenen alsnog zullen moeten verlagen. Dat kan aan de orde komen als de financiële positie van PMA achterblijft bij de verwachtingen in het herstelplan, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsresultaten of een dalende rente.