Een pensioenfonds beheert een vermogen dat is bestemd voor de pensioenuitkeringen die in de toekomst moeten worden verstrekt. Als het vermogen gedeeld wordt door de waarde van de toekomstige uitkeringen, dan ontstaat een beeld van de financiële gezondheid van een pensioenfonds.

De uitkomst hiervan heet de dekkingsgraad, en deze is 100% als het vermogen van het pensioenfonds precies even groot is als de waarde van de toekomstige uitkeringen die het pensioenfonds naar verwachting moet doen. Volgens de wettelijke regels heeft een pensioenfonds echter ook reserves nodig om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. De hoogte van de reserves is afhankelijk van de specifieke situatie bij het pensioenfonds.

PMA heeft pas voldoende reserves als de dekkingsgraad hoger is dan ongeveer 120%. Omdat de dekkingsgraad van PMA lager is, moet PMA jaarlijks een herstelplan opstellen. In het herstelplan moet een pensioenfonds aangeven hoe het ervoor zorgt dat er binnen een bepaalde periode weer voldoende reserves zijn.

Inhoud Herstelplan 2021
In een herstelplan staat hoe het fonds binnen tien jaar ervoor gaat zorgen dat de dekkingsgraad weer hoog genoeg is. In het herstelplan dat PMA begin 2021 heeft gemaakt, staat dat het pensioenfonds de pensioenen niet (volledig) kan verhogen. Andere maatregelen, zoals het verlagen van de pensioenen, zijn volgens het herstelplan op dit moment niet aan de orde. Voor inzicht in de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad in het herstelplan 2021 klikt u hier.

In 2021 hebben we de pensioenen niet hoeven te verlagen.