Een pensioenfonds beheert een vermogen dat is bestemd voor de pensioenuitkeringen die in de toekomst moeten worden verstrekt. Als het vermogen gedeeld wordt door de waarde van de toekomstige uitkeringen, dan ontstaat een beeld van de financiële gezondheid van een pensioenfonds.

De uitkomst hiervan heet de dekkingsgraad, en deze is 100% als het vermogen van het pensioenfonds precies even groot is als de waarde van de toekomstige uitkeringen die het pensioenfonds naar verwachting moet doen. Volgens de wettelijke regels heeft een pensioenfonds echter ook reserves nodig om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. De hoogte van de reserves is afhankelijk van de specifieke situatie bij het pensioenfonds.

PMA heeft pas voldoende reserves als de dekkingsgraad hoger is dan ruim 120%. Omdat de dekkingsgraad van PMA lager is, moet PMA jaarlijks een herstelplan opstellen. In het herstelplan moet een pensioenfonds aangeven hoe het ervoor zorgt dat er binnen een bepaalde periode weer voldoende reserves zijn.

Inhoud Herstelplan 2019
PMA heeft volgens de regels 10 jaar de tijd om de reserves aan te vullen, zodat de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau komt. Volgens de berekeningen die begin 2019 zijn gemaakt, is dat een termijn die gehaald wordt. De ambitie om de pensioenen te verhogen met de loonstijging in de apotheekbranche kan volgens het plan echter voor de hele periode niet (volledig) worden waargemaakt. Andere maatregelen, zoals het verlagen van de pensioenen, zijn volgens het herstelplan op dit moment niet aan de orde. Voor inzicht in de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad in het herstelplan 2019 klikt u hier. De Nederlandsche Bank moet nog wel instemmen met het Herstelplan 2019 van PMA.

In 2018 schommelde de dekkingsgraad voor het grootste deel tussen de 100% en 105%. Omdat de reserves te laag zijn, kunnen de pensioenen niet meestijgen met de lonen/prijzen. En als de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden) aan het eind van 2019 of 2020 niet boven 104,6% uitkomt, zal PMA volgens de huidige regels de pensioenen moeten verlagen.