Als u arbeidsongeschikt bent, zijn er bij PMA twee zaken voor u geregeld:

  1. u blijft (premievrij) pensioen opbouwen;
  2. u bent verzekerd voor het WGA-hiaat. Dat is van belang als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en er niet in slaagt 'naar vermogen' te blijven werken.
     
1. U blijft (premievrij) pensioen opbouwen

Als u arbeidsongeschikt raakt, blijft u pensioen opbouwen gebaseerd op uw ´oude´ salaris. Zolang uw salaris door uw werkgever wordt doorbetaald (doorgaans tijdens de eerste twee ziektejaren), blijft u gewoon premie betalen. Daarna hoeft u (tenzij u nog deels aan het werk bent) geen premie meer te betalen. De premievrijstelling gaat overigens niet automatisch in: u moet zelf binnen drie maanden nadat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingegaan aan het pensioenfonds melden dat u arbeidsongeschikt bent verklaard. Een kopie van de WIA-beschikking moet u meesturen.

Meer weten?

Bij arbeidsongeschiktheid zijn er twee periodes te onderscheiden:
1. de eerste ziektejaren: uw salaris wordt door uw werkgever (gedeeltelijk) doorbetaald;
2. daarna: u wordt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard en komt terecht in de WIA.

De eerste ziektejaren blijft u salaris van uw werkgever ontvangen. De pensioenopbouw blijft de hele periode gebaseerd op 100% van uw oorspronkelijke salaris, ook als u na verloop van tijd in werkelijkheid minder krijgt uitbetaald. Dat geldt overigens ook voor de pensioenpremie: ook die blijft gebaseerd op uw oorspronkelijke salaris. Als u daarna arbeidsongeschikt wordt verklaard en een WIA-uitkering ontvangt, gaat de opbouw van uw pensioen ook door. Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid hoeft u geen pensioenpremie te betalen. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt u gedeeltelijk vrijgesteld van premiebetaling. Uitgangspunt voor uw voortgezette pensioenopbouw is het salaris dat u verdiende voordat u ziek werd. De pensioenopbouw wordt jaarlijks verhoogd in overeenstemming met de indexatie van de pensioenen.

Als u weer wordt goedgekeurd en terugkomt bij uw oude werkgever gaat de opbouw van uw pensioen op de oude voet verder. Ook de premie wordt weer op de gebruikelijke manier betaald. Als u weer terugkeert in het arbeidsproces, maar u gaat niet werken bij een bij PMA aangesloten werkgever, dan stopt de opbouw van uw pensioenrechten. Dit geldt ook als u weer wordt goedgekeurd en werkloos wordt. U bent verplicht dit zelf bij het pensioenfonds te melden.

2. U bent verzekerd voor het WGA-hiaat

De WIA probeert met financiële prikkels gedeeltelijk arbeidsongeschikten zoveel mogelijk aan het werk te houden. Dat betekent dat wie niet ‘naar vermogen' werkt, met een aanzienlijke terugval in inkomen te maken kan krijgen. Om dat te voorkomen bent u bij PMA verzekerd voor het zogeheten WGA-hiaat (de WGA is een onderdeel van de WIA).

Meer weten?

Als u tussen 35% en 80% (dus gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u terecht in de WGA: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Dat gebeurt ook als u tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent. U ontvangt dan eerst een periode een loongerelateerde uitkering van 70% van uw laatste salaris (hoe lang, dat is afhankelijk van uw arbeidsverleden).

Als deze uitkering afloopt, kijkt men naar hoeveel u op dat moment verdient. Als u dan minder verdient dan de helft van wat u volgens het UWV nog zou kunnen verdienen, daalt uw arbeidsongeschiktheidsuitkering tot een percentage van het minimumloon. De uitkering heet dan vervolguitkering. De Cao-partijen in de apotheekbranche vinden deze achteruitgang voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die 'te weinig verdienen' ongewenst. Daarom is er via PMA een verzekering afgesloten die de achteruitgang compenseert, de WGA-hiaatverzekering. Deze verzekering vult de vervolguitkering aan tot 70% van het verschil tussen uw laatstverdiende salaris en uw resterende verdiencapaciteit.

Voor alle duidelijkheid: als u volledig arbeidsongeschikt raakt, krijgt u niet te maken met de WGA-hiaatverzekering. Volledig arbeidsongeschikten (minstens 80% arbeidsongeschikt) vallen niet onder de WGA maar krijgen een zogeheten IVA-uitkering. Deze bedraagt 75% van het laatste salaris en wordt niet na een bepaalde periode verlaagd. Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard, krijgt in de WIA géén uitkering. Ook in dat geval is de WGA-hiaatverzekering niet van toepassing.

Het laatstverdiende salaris is voor de WIA overigens gemaximeerd tot het zogeheten maximale dagloon. Verdient u meer, dan is het meerdere noch via de WIA, noch via PMA verzekerd.