PMA beheert een kapitaal voor de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd. 

Een graadmeter voor de financiële gezondheid is de dekkingsgraad. Dit is de waarde van het kapitaal gedeeld door de verplichtingen: de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld in kas om de pensioenen te kunnen betalen. Een pensioenfonds moet echter reserves hebben om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Dit is wettelijk verplicht.

PMA heeft genoeg reserves als de dekkingsgraad hoger is dan ongeveer 120%. Omdat de dekkingsgraad van PMA lager is, heeft PMA een herstelplan opgesteld. In het herstelplan staat hoe het ervoor gaat zorgen dat er binnen 10 jaar weer genoeg reserves zijn. 

Overbruggingsplan PMA

In voorbereiding op een nieuwe pensioenregeling op basis van de Wet toekomst pensioenen (Wtp), heeft PMA ervoor gekozen gebruik te maken van het transitie-FTK. Dit zijn speciale financiële regels die PMA volgt om de periode tot 1 januari 2026 te overbruggen. Onder het transitie-FTK moet jaarlijks een overbruggingsplan worden opgesteld. Dit overbruggingsplan vervangt het herstelplan dat PMA de afgelopen jaren heeft moeten opstellen en indienen bij DNB.

In het overbruggingsplan wordt aangetoond dat op het voorgenomen invaarmoment (1 januari 2026) de actuele dekkingsgraad van het fonds minimaal gelijk is aan de invaardekkingsgraad. De invaardekkingsgraad is gesteld op 102% in het Overbruggingsplan 2023.

In de jaarverslagen legt PMA verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarverslagen kunt u hier lezen en downloaden