Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) respecteert bij het verwerken van persoonsgegevens uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Persoonsgegevens worden door PMA verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ten behoeve van:

 • een goede uitvoering van de pensioenregeling;
 • het verzorgen van correcte voorlichting aan betrokkenen.

Privacyverklaring

(Oud-)Werknemers\Privacyverklaring

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) respecteert bij het verwerken van persoonsgegevens uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Persoonsgegevens worden door PMA verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragslijn verwerking persoonsgegevens pensioenfondsen van de pensioenfederatie, voor:

 • een goede uitvoering van de pensioenregeling;
 • het verzorgen van correcte voorlichting.


Verwerking van gegevens

PMA verwerkt uw persoonsgegevens. Dit is nodig voor:

 1. Het doen van mededelingen en het verstrekken van informatie nodig voor de uitvoering van de pensioenregeling en het vaststellen van rechten en aanspraken op grond van deze regeling voor:
  1. Actieve en gewezen deelnemers;
  2. Gepensioneerde deelnemers;
  3. Partner, gewezen partner(s) en kinderen van deelnemers.
 2. Het vaststellen en betalen van een (pensioen)uitkering en de afdracht aan de organisaties en instellingen die recht hebben op een gedeelte van de bruto (pensioen)uitkering van:
  1. Gepensioneerde deelnemers;
  2. Partner, gewezen partner(s) en kinderen van deelnemers;
  3. Andere rechtverkrijgenden.

PMA verwerkt tevens persoonsgegevens van:

 1. Iedereen die bij ons werkt of voor ons werkt;
 2. Leden van de organen van het pensioenfonds (bestuur, verantwoordingsorgaan en raad van toezicht);
 3. Externe adviseurs; 
 4. Iedereen met wie wij contact hebben (per telefoon of mail);
 5. Iedereen die onze website bezoekt.


Persoonsgegevens

PMA verwerkt alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor het verrichten van onze werkzaamheden. Hieronder vallen onder andere de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Geboorte- en overlijdensdatum;
 • Geslacht;
 • Gegevens over relaties: eventuele (gewezen) partner(s) en kinderen;
 • Gegevens over dienstverband bij aangesloten werkgevers, inclusief salarisgegevens en deeltijdfactoren;
 • Gegevens over vrijwillige voortzetting van de pensioendeelneming;
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid, inclusief WIA- en WAO-uitkeringen;
 • Gegevens over in- en uitgaande waardeoverdracht;
 • Gegevens over (extra) pensioen;
 • Ingangs- en einddatum van pensioen of uitkering;
 • Fiscale status (wel of geen loonheffingskorting);
 • Communicatievoorkeuren;
 • Indentiteitsbewijs;
 • Handtekening;
 • Wel/niet voorkomen op sanctielijst (voorkomen van terrorisme financiering);
 • Attestatie de vita en samenlevingsovereenkomst;
 • Bewindvoering;
 • Gegevens werkgever/administratiekantoor;
 • Gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan de website, zoals uw IP-adres of, afhankelijk van uw cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens over de informatie op de website die door bezoekers wordt opgevraagd.


Bovengenoemde persoonsgegevens ontvangen wij onder andere vanuit de volgende bronnen:

 • U, als deelnemer, wanneer u contact met ons opneemt (brief, telefoon, e-mail, etc.) of als u onze website bezoekt;
 • Uw werkgever, die verstrekt alle persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van uw pensioenregeling, zoals salarisgegevens en parttimepercentage;
 • Diverse instanties (overheid en semi-overheid), zoals uw gemeente voor correcte adresgegevens (middels de Basisregistratie Personen) en het UWV wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

Indien de Persoonsgegevens worden verkregen van een derde dan informeert PMA u binnen een maand na verkrijging of indien mogelijk voorafgaand in de privacyverklaring op de website van het fonds.


Grondslagen

Conform de AVG moet er een grondslag zijn op basis waarvan wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. De rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gelegen in:

 • Wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
  • De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
  • De Verplichtstellingsbeschikking;
 • Uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
  • De pensioenovereenkomst (de overeenkomst tussen u en uw vrijwillig bij PMA aangesloten werkgever);
  • De uitvoeringsovereenkomst (de overeenkomst tussen uw vrijwillig aangesloten werkgever en PMA);
  • Het pensioenreglement (het reglement dat van toepassing is tussen u en PMA).


Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden op grond van:

 • Een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld voor de persoonsgegevens van partners en ex-partners);
 • Uw toestemming voor specifieke doeleinden.


Bescherming persoonsgegevens

PMA vindt het erg belangrijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt goed beschermd worden. Wij hebben dan ook technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden zijn maatregelen tegen:

 • (Cyber)criminaliteit;
 • Vernietiging van gegevens;
 • Onrechtmatige verwerking van gegevens en/of verlies van gegevens.


Deze maatregelen worden aangepast aan technologische ontwikkelingen, maar ook door periodieke evaluaties van deze maatregelen. Bij PMA hebben alle medewerkers en ingehuurde deskundigen een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Daarnaast hebben wij verwerkersovereenkomsten met alle partijen die ons ondersteunen in de verwerking van persoonsgegevens, waarbij de geheimhoudingsverklaring een onderdeel is. PMA wordt door de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Persoonsgegevens gecontroleerd of wij de wettelijke regels goed naleven.
 

Verstrekken van persoonsgegevens

PMA verwerkt uw persoonsgegevens. Uw gegevens blijven in principe in onze handen. Met in achtneming van het gestelde in het Privacybeleid van PMA en de wettelijke vereisten worden gegevens verstrekt aan derden, zoals bijvoorbeeld:

 • Ambassades c.q. consulaten;
 • Banken;
 • Belastingdiensten;
 • De wettelijke vertegenwoordiger van geregistreerden;
 • Toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 • De certificerend actuaris en accountant;
 • Adviserend actuarissen en overige adviseurs;
 • Gemeenten in hun hoedanigheid van houder van de bevolkingsregisters;
 • Instellingen waar de deelnemer werkzaam is (geweest);
 • Notaris of advocaat van geregistreerde Pensioenfondsen en andere pensioeninstanties;
 • Stichting Pensioenregister;
 • Sociale Verzekeringsbank;
 • Sociale diensten;
 • UWV en CBS;
 • Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen;
 • Stichting Bedrijfsfonds Apotheken;
 • Mailverwerkers/drukkerijen;
 • ICT/website beheer/hosting;
 • Archiefbeheerder;
 • Screeningsorganisatie inzake sanctiewetgeving;
 • Deurwaarder, ingeval van pensioenbeslag.


Uw rechten

Op grond van de AVG hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover PMA, omdat wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • Recht op inzage: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid): in specifieke situaties heeft u het recht om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machine leesbaar en vrij uitwisselbaar formaat te verkrijgen en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen;
 • Recht van bezwaar: u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van de gegevens en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag);
 • Recht op vergetelheid of recht om vergeten te worden: in specifieke situaties heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren*;
 • Recht op beperking van de verwerking: in specifieke situaties heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van uw persoonsgegevens, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren*.

* Deze rechten zijn niet van toepassing op de uitvoering van het pensioenreglement

In geval van loonbeslag zal PMA de verwerking gedeeltelijk beperken. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Met het doel om uw pensioen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en te administreren, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor dit doel. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.


Website 

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website vastgelegd. Het gaat om gegevens als de tijdsduur van een bezoek, welke pagina's worden bezocht en welke middelen worden gebruikt. Deze gegevens zijn niet tot de persoon te herleiden.

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud en werking van deze websites.

Onze website maakt gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om onze websites goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. Voor cookies die wel van invloed zijn op uw privacy, zoals analyserende cookies, vragen wij om uw toestemming zodra u onze website bezoekt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het cookiebeleid.


Vragen

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van PMA is verantwoordelijk voor de monitoring van het privacybeleid van PMA en het blijven voldoen aan de AVG en Gedragslijn verwerking persoonsgegevens pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. 

Mocht u vragen en/of opmerking hebben naar aanleiding van de privacyverklaring of als u van één of meer van uw rechten gebruik wilt maken, neemt u dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

 

Schriftelijk: 

PMA

T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming 

Postbus 97851, 2509 GH Den Haag. 

 

U kunt ook een e-mail sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van PMA fg@pma-pensioenen.nl

 

Klacht indienen

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op en dien uw klacht altijd schriftelijk of per e-mail in. U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

PMA zal deze privacyverklaring wijzigen als dit nodig is. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring dateert van november 2022.