Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) respecteert bij het verwerken van persoonsgegevens uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Persoonsgegevens worden door PMA verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ten behoeve van:

 • een goede uitvoering van de pensioenregeling;
 • het verzorgen van correcte voorlichting aan betrokkenen.


Verwerking van gegevens

PMA verwerkt uw persoonsgegevens. Hierbij zijn de volgende verwerkingen te onderscheiden:

 1. Het doen van mededelingen en het verstrekken van informatie verband houdend met de uitvoering van de pensioenregeling en het vaststellen van rechten en aanspraken op grond van deze regeling voor:
  1. Actieve en gewezen deelnemers;
  2. Gepensioneerde deelnemers;
  3. Partner, gewezen partner(s) en kinderen van deelnemers.
 2. Het vaststellen en betalen van een (pensioen)uitkering en de afdracht aan de organisaties en instellingen die recht hebben op een gedeelte van de bruto (pensioen)uitkering van:
  1. Gepensioneerde deelnemers;
  2. Partner, gewezen partner(s) en kinderen van deelnemers;
  3. Rechtverkrijgenden.


Persoonsgegevens

Wij verwerken in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Geboorte- en overlijdensdatum;
 • Geslacht;
 • Gegevens over relaties: eventuele (gewezen) partner(s) en kinderen;
 • Gegevens over dienstverband bij aangesloten werkgevers, inclusief salarisgegevens en deeltijdfactoren;
 • Gegevens over vrijwillige voortzetting van de pensioendeelneming;
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid, inclusief WIA- en WAO-uitkeringen;
 • Gegevens over in- en uitgaande waardeoverdracht;
 • Gegevens over Extra Pensioen;
 • Ingangs- en einddatum van pensioen of uitkering;
 • Fiscale status (wel of geen loonheffingskorting);
 • Communicatievoorkeuren;
 • Gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan de website, zoals uw IP-adres of, afhankelijk van uw cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens over de informatie op de website die door bezoekers wordt opgevraagd.


Bovengenoemde persoonsgegevens ontvangen wij vanuit de volgende bronnen:

 • U, als deelnemer, wanneer u contact met ons opneemt (brief, telefoon, e-mail, etc.) of als u onze website bezoekt;
 • Uw werkgever, die verstrekt alle persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van uw pensioenregeling, zoals salarisgegevens en parttimepercentage;
 • Diverse instanties (overheid en semi-overheid), zoals uw gemeente voor correcte adresgegevens (middels de Basisregistratie Personen) en UWV wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.


Grondslagen

Conform AVG moet er een grondslag zijn op basis waarvan wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. De rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gelegen in:

 • Wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
  • De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
  • De Verplichtstellingsbeschikking;
  • De Pensioenwet;
  • De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.
 • Uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
  • De pensioenovereenkomst (de overeenkomst tussen u en uw werkgever);
  • Het uitvoeringsreglement of de uitvoeringsovereenkomst (de overeenkomst tussen uw werkgever en PMA);
  • Het pensioenreglement (het reglement dat van toepassing is tussen u en PMA).


Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden op grond van:

 • Een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het pensioenfonds);
 • Het uitvoeren/nakomen van (contractuele) verplichtingen/afspraken.


Bescherming persoonsgegevens

PMA vindt het erg belangrijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt goed beschermd worden. Wij hebben dan ook technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden zijn maatregelen tegen:

 • (Cyber)criminaliteit;
 • Vernietiging van gegevens;
 • Onrechtmatige verwerking van gegevens en/of verlies van gegevens.


Deze maatregelen worden aangepast aan technologische ontwikkelingen, maar ook door periodieke evaluaties van deze maatregelen. Bij PMA hebben alle medewerkers en ingehuurde deskundigen een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Daarnaast hebben wij verwerkersovereenkomsten met alle partijen die ons ondersteunen in de verwerking van persoonsgegevens, waarbij de geheimhoudingsverklaring een onderdeel is.
 

Verstrekken van persoonsgegevens

PMA verwerkt uw persoonsgegevens. Uw gegevens blijven in principe in deze handen. Met in achtneming van het gestelde in het Privacybeleid van PMA en de wettelijke vereisten worden gegevens verstrekt aan derden, zoals bijvoorbeeld:

 • De pensioenuitvoeringsorganisatie;
 • Ambassades c.q. consulaten;
 • Banken;
 • Belastingdiensten;
 • De wettelijke vertegenwoordiger van geregistreerden;
 • Toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 • De certificerend actuaris en accountant;
 • Adviserend actuarissen, ISAE3402-auditors en overige adviseurs;
 • Gemeenten in hun hoedanigheid van houder van de bevolkingsregisters;
 • Instellingen waar de deelnemer werkzaam is (geweest);
 • Notaris of advocaat van geregistreerde Pensioenfondsen en andere pensioeninstanties;
 • Sociale Verzekeringsbank;
 • Sociale diensten;
 • UWV en CBS;
 • Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen;
 • Stichting Bedrijfsfonds Apotheken.


Uw rechten

Op grond van de AVG hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties, zoals wij, die uw persoonsgegevens verwerken:

 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid);
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op vergetelheid of recht om vergeten te worden *;
 • Recht op beperking van de verwerking *.

* Deze rechten zijn niet van toepassing op de uitvoering van het pensioenreglement


Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan schriftelijk contact met ons op: Postbus 97851, 2509 GH Den Haag. U kunt ook een e-mail sturen naar fg@pma-pensioenen.nl.


Klacht indienen

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op en dien uw klacht altijd schriftelijk of per e-mail in. U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Met het doel om uw pensioen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en te administreren, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor dit doel. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.


Websites

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze websites vastgelegd. Het betreft gegevens zoals de tijdsduur van een bezoek, welke pagina's worden bezocht en welke middelen worden gebruikt. Deze gegevens zijn niet tot de persoon te herleiden.


Onze websites bevatten mogelijkerwijs hyperlinks naar andere websites. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud en werking van deze websites.
 

Onze websites maken gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om onze websites goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. Voor cookies die wel van invloed zijn op uw privacy, zoals analyserende cookies, vragen wij om uw toestemming zodra u onze websites bezoekt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het cookiebeleid.


Vragen

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen. Indien u meer informatie wenst kunt u ook het Privacybeleid van PMA bij ons opvragen.


Wijzigingen

PMA zal deze privacyverklaring wijzigen als dit nodig is.  Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring dateert van juli 2018.