PMA onderschrijft het belang van transparantie ten aanzien van de kosten. Hiermee onderschrijft het pensioenfonds de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie.

De uitvoeringskosten van een pensioenfonds worden gesplitst in kosten voor de pensioenuitvoering en voor vermogensbeheer.

Pensioenuitvoeringskosten

In onderstaande tabel zijn de totale pensioenuitvoeringskosten opgenomen. Deze worden vervolgens verdeeld over het aantal deelnemers. Op die manier kunnen de kosten worden vergeleken met andere pensioenuitvoerders.

Uitvoeringskosten per deelnemer (in €) 2015 2014
Kosten pensioenuitvoering 2.566.575 2.758.156
Kosten pensioenuitvoering, excl. opslag 1) 2.469.157 2.654.789
Aantal deelnemers:
Actief (incl. AO) + Pensioenuitkering
32.599 32.066
Uitvoeringskosten per deelnemer 75,70 82,80
Aantal deelnemers:
Actief + Pensioenuitkering + Gewezen
50.226 48.966
Uitvoeringskosten per deelnemer 49,20 54,20

1) Opslag van 6% op de uitvoeringskosten van Appolaris, inclusief VPB.

PMA heeft een groot aantal gewezen deelnemers waardoor er een groot verschil is tussen de kosten per deelnemer inclusief en exclusief deze deelnemers. De Pensioenfederatie schrijft voor om de kosten exclusief gewezen deelnemers op te nemen, omdat deze categorie deelnemers relatief weinig inspanning kosten.
 

Vermogensbeheerkosten

De vermogensbeheerkosten zijn ontleend aan de direct gefactureerde kosten en aan periodieke rapportages en jaarrekeningen van de beleggingsfondsen. Daarnaast zijn de door ons ontvangen rebates meegenomen in de berekening van de totale beheerkosten. De totale kosten worden afgezet tegen het gemiddeld belegd vermogen in onderstaande tabel.

Vermogensbeheerkosten
(x € 1.000.000)
2015 2014
Gemiddeld belegd vermogen 2.477,4 2.163,9
Gefactureerde externe beheerkosten 2,5 2,5
Beheerkosten op basis van look through 10,7 9,1
Subtotaal 13,2 11,6
Relatieve kosten t.o.v. vermogen (in bps) 53 54
Interne toegerekende beheerkosten 1,8 1,5
Subtotaal 15,0 13,1
Relatieve kosten t.o.v. vermogen (in bps) 60 61
Transactiekosten 2,2 1,7
Totaal vermogensbeheerkosten 17,2 14,8
Totale relatieve kosten (in bps) 69 69

Daar waar de kosten onduidelijk zijn, is gebruik gemaakt van schattingen volgens de richtlijnen van de Pensioenfederatie. Vermogensbeheerkosten zijn moeilijk te vergelijken tussen pensioenfondsen of met een algemene benchmark omdat ze afhankelijk zijn van de mix van de verschillende type beleggingen in een pensioenfonds. Ook zijn de kosten afhankelijk van een actieve of passieve managementstijl. De kosten moeten derhalve altijd worden gerelateerd aan het verwachte rendement en de daarbij gelopen risico’s.