PMA onderschrijft het belang van transparantie ten aanzien van de kosten. Hiermee onderschrijft het pensioenfonds de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie.

De uitvoeringskosten van een pensioenfonds worden gesplitst in kosten voor de pensioenuitvoering en voor vermogensbeheer.

Pensioenuitvoeringskosten

In onderstaande tabel zijn de totale pensioenuitvoeringskosten opgenomen. Deze worden vervolgens verdeeld over het aantal deelnemers. Op die manier kunnen de kosten worden vergeleken met andere pensioenuitvoerders.

Uitvoeringskosten per deelnemer (in €) 2017 2016
Kosten pensioenuitvoering 3.158.946 2.561.703
Kosten pensioenuitvoering, excl. opslag 1) 3.040.946 2.464.707
Aantal deelnemers:
Actief (incl. AO) + Pensioenuitkering
33.770 33.163
Uitvoeringskosten per deelnemer 90,10 74,30
Aantal deelnemers:
Actief + Pensioenuitkering + Gewezen
53.352 51.561
Uitvoeringskosten per deelnemer 57,00 47,80

1) Opslag van 6% op de uitvoeringskosten van Appolaris, inclusief VPB.

PMA heeft een groot aantal gewezen deelnemers waardoor er een groot verschil is tussen de kosten per deelnemer inclusief en exclusief deze deelnemers. De Pensioenfederatie schrijft voor om de kosten exclusief gewezen deelnemers op te nemen, omdat deze categorie deelnemers relatief weinig inspanning kosten.
 

Vermogensbeheerkosten

De vermogensbeheerkosten zijn ontleend aan de direct gefactureerde kosten en aan periodieke rapportages en jaarrekeningen van de beleggingsfondsen. Daarnaast zijn de door ons ontvangen rebates meegenomen in de berekening van de totale beheerkosten. De totale kosten worden afgezet tegen het gemiddeld belegd vermogen in onderstaande tabel.

Vermogensbeheerkosten
(x € 1.000.000)
2017 2016
Gemiddeld belegd vermogen 2.809,3 2.577,4
Gefactureerde externe beheerkosten 3,9 2,5
Beheerkosten op basis van look through 10,5 5,5
Subtotaal 14,4 8,0
Relatieve kosten t.o.v. vermogen (in bps) 51 31
Interne toegerekende beheerkosten 2,7 2,3
Subtotaal 17,0 10,3
Relatieve kosten t.o.v. vermogen (in bps) 61 40
Transactiekosten 1,4 3,2
Totaal vermogensbeheerkosten 18,4 13,5
Totale relatieve kosten (in bps) 66 52

Daar waar de kosten onduidelijk zijn, is gebruik gemaakt van schattingen volgens de richtlijnen van de Pensioenfederatie. Vermogensbeheerkosten zijn moeilijk te vergelijken tussen pensioenfondsen of met een algemene benchmark omdat ze afhankelijk zijn van de mix van de verschillende type beleggingen in een pensioenfonds. Ook zijn de kosten afhankelijk van een actieve of passieve managementstijl. De kosten moeten derhalve altijd worden gerelateerd aan het verwachte rendement en de daarbij gelopen risico’s.