Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Joop Vroomen; Apotheek Klijsen, Tilburg
Joop Vroomen

Het beleggingsbeleid van PMA

PMA heeft momenteel een belegd vermogen van ongeveer twee miljard euro. Dat geld is afkomstig uit de ingelegde pensioenpremies en uit het rendement dat daar in de loop der jaren op is geboekt. Dat vermogen is de kern van het pensioenfonds: het is nodig om zeker te stellen dat de pensioenen nu en in de toekomst uitbetaald kunnen worden.

Om de pensioenen betaalbaar te houden en om onze ambitie waar te maken de pensioenen ieder jaar te kunnen indexeren (waardevast houden), is het nodig dat PMA een goed rendement boekt op het vermogen. Het wordt daarom belegd. Dat gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het bestuur zet de kaders uit waarbinnen de vermogensbeheerders moeten opereren, gebaseerd op professionele studies (zogeheten ALM-studies) naar wat voor ons fonds de beste wijze van beleggen is. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenstelling van het deelnemersbestand (over hoe lang moet het vermogen uitbetaald worden in de vorm van pensioen) en naar de hoogte van de buffers van het pensioenfonds (hoeveel risico kan er gelopen worden?). PMA moet ook rekening houden met allerlei wettelijke regels en voorschriften. Een aantal toezichthouders (zoals de Nederlandsche Bank) ziet erop toe dat een pensioenfonds zich daaraan houdt. De zekerheid van de pensioenen staat voorop, maar binnen veilige marges moet er natuurlijk wel risico gelopen worden. Alleen dan is er voldoende rendement te verwachten.

De algemene doelstelling van het beleggingsbeleid:
Met inachtneming van criteria die aan maatschappelijk verantwoord beleggen worden gesteld, het streven naar het behalen van een zo hoog mogelijk financieel rendement, zodanig dat de toeslagambitie mogelijk wordt gemaakt (de toeslagverlening uit de opbrengsten gefinancierd kan worden), onder de randvoorwaarde dat vooral in een situatie van reservetekort het risico dat er (opnieuw) onderdekking ontstaat naar aanvaardbare proporties wordt teruggebracht.

Een van de sleuteltermen in het beleggingsbeleid is risicobeheersing. PMA verdeelt het vermogen over verschillende beleggingscategorieën, en binnen die categorieën ook weer over een groot aantal beleggingen (bijvoorbeeld in verschillende landen en verschillende sectoren). Doel is door spreiding het risico te beperken en toch een goed rendement te kunnen halen.

Met maatschappelijk verantwoord beleggen bedoelen wij, dat de doelstelling om een optimaal financieel rendement te halen wordt gecombineerd met de zorg voor sociale, milieu en ethische aspecten. PMA kan dit doen door fondsen in portefeuille op te nemen die nadrukkelijk “duurzaam” zijn in de zin zoals hier bedoeld, en door te beleggen in fondsen waarbij bepaalde zogenaamde uitsluitingscriteria van toepassing zijn. Daarnaast probeert PMA voor zover mogelijk rekening te houden met opvattingen die leven bij maatschappelijke organisaties. Zo probeert PMA bijvoorbeeld bij de inrichting van de beleggingsportefeuilles zoveel mogelijk aan te sluiten bij de “Principles for Responsible Investments” van de Verenigde Naties. Een van de belangrijke beoordelingscriteria van de vermogensbeheerders van PMA is daarbij het duurzame beleid dat zij voeren.

Meer weten?
Wilt u meer in detail kennis nemen van het beleggingsbeleid, download dan hier de “Verklaring inzake de beleggingsbeginselen” van PMA.